Sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych jest obowiązkiem formalno-prawnym wynikającym z przepisów prawa podatkowego.

Dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub mającymi siedzibę bądź zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe), których wartość przekracza limity wskazane w ustawach.Dlaczego warto sporządzić dokumentację podatkową?

Posiadanie optymalnej wersji dokumentacji podatkowej cen transferowych zabezpiecza obowiązek dokumentacyjny oraz minimalizuje:

 • ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu
 • ryzyko zastosowania karnej 50% stawki podatku dochodowego
 • ryzyko korekty podatku VAT
 • ryzyko odsetek podatkowych
 • ryzyko o charakterze karnym skarbowym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze

Bieżące sporządzenie dokumentacji cen transferowych pozwala na:

 • zwiększenie podatkowego bezpieczeństwa transakcji i ograniczenie ryzyk
 • zebranie dowodów potwierdzających rynkowy charakter transakcji
 • zaprezentowanie wszelkich okoliczności mających wpływ na zawarcie transakcji oraz na wysokość wynagrodzenia
 • spełnienie dodatkowych wymogów przewidzianych ustawami


Zawartość dokumentacji podatkowej cen transferowych

Dokumentacja podatkowa stanowi zbiór informacji na temat transakcji. Zawiera opis przedmiotu oraz roli podmiotów transakcji, realizowanej strategii i sposobu ustalania ceny. Musi uwzględniać następujące elementy:

 • określenie funkcji jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 • wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
 • określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – dotyczy umów obejmujących świadczenia (w tym usługi) o charakterze niematerialnym.

 
Wersje dokumentacji

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na przygotowanie kilku, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów wersji, których celem jest wypełnienie obowiązku dokumentacyjnego. Każdy z Klientów ma możliwość wyboru wersji spełniającej jego oczekiwania, zarówno pod kątem merytorycznym, jaki i finansowym.

Należy mieć na uwadze, że opracowanie musi opisywać faktyczny stan transakcji oraz uwzględniać wszelkie czynniki i okoliczności, które mogły mieć na nią wpływ. Powinna być zatem aktualizowana za każdym razem, gdy opisane w niej warunki transakcji ulegną zmianie.

W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych zalecamy uzupełnienie dokumentacji o dodatkowy element (nie wymagany przez przepisy podatkowe) – analizę porównywalności.