top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne definiowane jest jako proces informacyjno-decyzyjny wspomagany przez funkcje planowania, motywowania, organizacji oraz kontroli, który za główny cel stawia rozstrzyganie kluczowych problemów jakie pojawiają się w działalności przedsiębiorstwa.

W ramach zarządzania strategicznego rozwiązywane są również kwestie związane
z przetrwaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu oddziaływań otoczenia wraz z węzłowymi czynnikami własnego potencjału wytwórczego.

Kluczowe trudności, o których mowa powyżej związane są z głównymi dziedzinami aktywności przedsiębiorstwa oraz wyodrębnionych w niej strategicznych jednostek gospodarczych. Dlatego też przyjmuje się, iż zarządzanie strategiczne nastawione jest zarówno na działalność globalną, jak i na newralgiczne jej sfery.

Zarządzanie strategiczne jako proces
Zarządzanie strategiczne jest podprocesem determinującym działanie pozostałych podprocesów w ramach procesu zarządzania postrzeganego całościowo. Dla właściwego określenia procesu zarządzania strategicznego kluczowe jest odniesienie się do definicji strategii, postrzeganej jako skoordynowany zbiór zasad oraz reguł podejmowania decyzji kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa, wynikających z pogłębionej, obiektywnej wiedzy o czynnikach i mechanizmach wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania organizacji[1].

Połączenie działań podejmowanych w zakresie zarządzania oraz strategii umożliwia określenie istoty zarządzania strategicznego, którego prawidłowe zrozumienie pozwala na skuteczne zarządzanie ryzykiem działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Ponadto określane jest ono również jako teoria efektywności przedsiębiorstwa[2].

Zarządzanie strategiczne zmierza do zagwarantowania sukcesu przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie przez kierownictwo odpowiednich działań, zmierzających
do ustalenia takiej relacji pomiędzy zarządzaniem strategicznym i operacyjnym, aby działania operacyjne służyły realizacji strategii, jako kluczowego kierunku jego działania. Za sukces uznać można stałe zwiększanie wartości przedsiębiorstwa
mające wpływ na ciągły jego rozwój.

Racjonalne podejście do zarządzania strategicznego opiera się o świadomie zaplanowany zestaw metod i technik wspierających podejmowanie decyzji przez komórki kierownicze w danym przedsiębiorstwie. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę zmieniające się warunki, które są determinowane przez otoczenie. Dzięki zarządzaniu strategicznemu, przedsiębiorstwa minimalizują w znacznym stopniu niepewność generowaną przez otoczenie uznając ją za nieodłączny element prowadzenia działalności w realiach rynku.

Elementy zarządzania strategicznego
W ramach zarządzania strategicznego wyróżnia się takie elementy jak:

  • planowanie strategiczne – analiza i ustalanie celów działań przedsiębiorstwa
    w przyszłości,
  • wdrażanie strategii – urealnienie przewidzianych w planie strategicznym celów oraz działań,
  • nadzór strategiczny – monitoring działań przedsiębiorstwa, w celu weryfikacji
    czy są one zgodne z założeniami.

Zgodnie z powyższym zarządzanie strategiczne wymaga zatem w pierwszej fazie zaplanowania pewnych działań stawianych przez zarząd przedsiębiorstwa do ich realizacji przez poszczególne komórki decyzyjne w określonym horyzoncie czasowym, a następnie stałe ich kontrolowanie.


[1] Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 27.
[2] K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 13.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991