Kiedy podmioty można uznać za powiązane?

Podmioty są powiązane jeśli występują pomiędzy nimi bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (>5% udziałuw kapitale innego podmiotu) lub personalne (wynikające ze stosunku pracy lub stosunków rodzinnych). Szczegółowy opis powiązań znajduje się tutaj >>

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej?

Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi (zagranicznymi lub krajowymi), transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, transakcji z podmiotami prowadzącymi działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład. Zakres podmiotowy obejmuje zarówno podatników CIT i PIT. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi podmiotom powiązanym. Dokładna definicja cen transferowych została przedstawiona tutaj >>

Kiedy należy przygotować dokumentację podatkową?

Dokumentacja podatkową należy przygotować w sytuacji, gdy dana transakcja przekroczy ustawowo określony limit zobowiązujący do jej sporządzenia. Dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana na bieżąco. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

Co to jest dokumentacja podatkowa cen transferowych i w jakim celu się ją przygotowuje?

Dokumentacja podatkowa jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przepisami podatkowymi. Obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja lub suma transakcji podlegająca obowiązkowi dokumentacyjnemu powinna zostać opisana w określony w przepisach podatkowych sposób. Przygotowuje się ją w celu uchronienia podatnika przed sankcjami grożącymi za jej brak. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

Z jakich elementów składa się dokumentacja podatkowa?

Dokumentacja podatkowa składa się z elementów wskazanych w ustawach o podatku dochodowym,są one następujące: określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko), określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Więcej na temat dokumentacji podatkowej znajdziesz tutaj >>

Co grozi podatnikowi, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej?

Główną sankcją grożącą podatnikowi, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej jest zastosowanie przez administrację podatkową karnej stawki podatku w wysokości 50% w stosunku do różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe. Za uchybienia w tym zakresie grozi także szereg innych sankcji. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

Czy do refaktury należy przygotować dokumentację podatkową?

Do refaktury należy przygotować dokumentację podatkową w przypadku spełnienia innych warunków zaistnienia obowiązku dokumentacyjnego. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której podatnik przygotował już dokumentację do transakcji, której dotyczy refaktura. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>