top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej, polegającym na pomiarze i ewidencji majątku przedsiębiorstwa za pomocą ksiąg finansowych oraz wyniku finansowego. Ponadto odzwierciedla ona proces prowadzonej działalności gospodarczej  oraz służy jej ocenie.

Jednym z głównych i podstawowych celów rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu.

Wiarygodność informacji płynących z rachunkowości musi być możliwie jak najdokładniejsza, gdyż wypracowany system rachunkowości finansowej ma chronić interesy majątkowe i podatkowe przedsiębiorstwa oraz umożliwiać gromadzenie użytecznych informacji wykorzystywanych przez zarząd do podejmowania różnych decyzji.

Ponadto rachunkowość finansowa jest systemem deterministycznym, podporządkowanym normom prawa bilansowego, który stanowi przedmiot harmonizacji i standaryzacji regionalnej i światowej.  

Funkcje rachunkowości finansowej
Rachunkowość finansowa pełni następujące funkcje:

  • Informacyjną – dostarcza informacji na temat wyników finansowych i sytuacji finansowej, oraz niezbędnych danych służących podejmowaniu decyzji związanych
    z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez jego zarząd.
  • Dowodową – która polega na gromadzeniu dokumentów potwierdzających dokonywanie operacji gospodarczych, zapisów księgowych na kontach czy też archiwizowaniu dokumentów stanowiących dowody.
  • Rozliczeniowo-obrachunkową – w ramach tej funkcji określane są rozliczenia dokonywane z kontrahentami wraz z ustaleniem majątkowych i wynikowych powiązań wewnętrznych.
  • Kontrolną – bieżące kontrolowanie majątku przedsiębiorstwa, przepływów pieniężnych oraz kontrola osiąganych wyników firmy.
  • Sprawozdawczą – polegająca na sporządzaniu sprawozdań finansowych stanowiących źródło informacyjne dla podmiotów zewnętrznych np. banków, akcjonariuszy, urzędów skarbowych.
  • Powierniczą – polegającą na ochronie powierzonego kapitału.

Rachunkowość finansowa charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania.
Jest ograniczona obowiązującymi przepisami prawa np. ustawą o rachunkowości, rozporządzeniami wykonawczymi, Krajowymi Standardami Rachunkowości, MSR/MSSF, itp. Zapewnia kompleksowy pomiar zjawisk ekonomicznych w ujęciu historycznym dostarczając danych fizycznych dla potrzeb podatnika.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991