top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza[1] jest podsystemem rachunkowości gromadzącym, agregującym, klasyfikującym, analizującym oraz prezentującym informacje finansowe i niefinansowe  dostarczane jednostkom wewnętrznym na temat przedsiębiorstwa.

Głównym celem rachunkowości zarządczej jest zatem systematyczne dostarczanie informacji ułatwiających i wspomagających podejmowanie optymalnych decyzji przez komórki zarządzające danym przedsiębiorstwem. System rachunkowości zarządczej ponadto ma charakter rachunkowości wewnętrznej, co oznacza, iż w każdym z przedsiębiorstw jest on zindywidualizowany i uregulowany przez przedsiębiorstwo wewnętrznie.

Kierownictwo w miarę swoich potrzeb warunkuje sposób przekazywania informacji, które wspomagają proces zarządzania przedsiębiorstwem poprzez planowanie oraz kontrolę.

Narzędzia rachunkowości zarządczej
Do głównych narzędzi rachunkowości zarządczej możemy zatem zaliczyć:

 • zrównoważoną kartę wyników (balanced scorecard) będącą instrumentem zarządzania strategicznego umożliwiającym umiejscowienie długookresowej strategii firmy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem kierując się mechanizmem pomiaru,
 • analizę porównawczą pozycji konkurentów (benchmarking, competitor accounting) ciągłą analizę porównawczą kosztów i pozycji rynkowej przedsiębiorstw konkurencyjnych,
 • zarządzanie działaniami (activity based management, ABM) zarządzanie efektywnością działalności nastawione na strukturalne obniżenie kosztów kierując się rachunkiem kosztów działań, 
 • budżetowanie oparte na rachunku kosztów działań (activity based budgeting)
  efektywne planowanie zasobów na podstawie niezbędnej ilości działań,
 • rachunek kosztów łańcucha wartości (value chain costing) – analizę kosztów opierającą się o koncepcję łańcucha wartości M. Portera, poszerzoną o analizę łańcuchów wartości dostawców, kanałów dystrybucji oraz nabywców,
 • analiza czynników kosztotwórczych (cost drivers analysis) – analizę długookresowych czynników powstawania kosztów,
 • rachunek rentowności klientów (customer account profitability) – permanentną analizę kosztów związanych z obsługa klientów,
 • rachunek kosztów cyklu życia (life cycle costing) – biorący pod uwagę cały cykl życia produktów, rachunek kosztów i rentowności produktów i klientów,
 • rachunek kosztów docelowych (target costing) – metodę analizy kosztów w fazie projektowania produktu,
 • kaizen costing – zbiór reguł redukcji kosztów,
 • rachunek kosztów jakości (costs of quality) – analizę wzajemnych zależności pomiędzy czterema elementami, składającymi się na koszty jakości.

Należy zatem stwierdzić, iż rachunkowość zarządcza odgrywa bardzo ważną rolę
w procesie zarządczym, bowiem podstawowym jej celem jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji przez komórki decyzyjne przedsiębiorstwa (szczególnie ważne w przedsiębiorstwach wzajemnie zależnych) wykorzystując powyżej opisane narzędzia. A co chyba najważniejsze, zauważalny jest ciągły wzrost znaczenia rachunkowości zarządczej w działalności wielu przedsiębiorstw.


[1] Przygotowane na podstawie: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, [w:] Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, pod red. nauk. G. K. Świderska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 20-21.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991