NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejRozdział 57 Powszechnego Kodeksu Podatkowego (Code General des Impots) jest bezpośrednim przełożeniem na przepisy krajowe art. 9 Modelowej Konwencji OECD (zob. załącznik 1 na stronie internetowej).
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychLe Bulletin Officiel des Impots (Oficjalny Biuletyn Podatkowy francuskiego Generalnego Inspektoratu ds. Podatków) nr 4 A-8-99 z 17.9.1999 r. dot. wytycznych w zakresie uprzednich porozumień cenowych; Le Bulletin Officiel des Impots nr 4 A-aa-05 z 24.6.2005 r. dot. wytycznych w zakresie jednostronnych uprzednich porozumień cenowych; Le Bulletin Officiel des Impots nr 4 A-13-06, dot. wytycznych w zakresie cen transferowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
3Definicja jednostek powiązanychPrzedsiębiorstwa powiązane to takie, które podlegają kontroli przedsiębiorstw zlokalizowanych poza granicami Francji, bądź które takie przedsiębiorstwa kontrolują. Rozdział 57 Powszechnego Kodeksu Podatkowego odnosi się do pojęcia zależności, jednak nie definiuje go; zależność ta może zaistnieć zarówno w sensie prawnym, jak i stanowić zależność faktyczną. Co więcej, rozdział 57 zwalnia władze skarbowe z obowiązku udowodnienia zależności lub kontroli w stosunku do transferu zysków do przedsiębiorstw zlokalizowanych w innym państwie lub na terytorium znajdującym się poza obszarem Francji, w którym obowiązuje preferencyjny system podatkowy. Doktryna administracyjna stwierdza co następuje: Zależność w sensie prawnym występuje, gdy francuskie przedsiębiorstwo jest zależne od przedsiębiorstwa zagranicznego, co ma miejsce wówczas, gdy firma zagraniczna posiada dominujący udział w kapitale własnym przedsiębiorstwa francuskiego lub gdy dysponuje absolutną większością głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych działających w ramach firmy francuskiej, upoważnionych do sprawowania funkcji obejmujących funkcje decyzyjne, realizowane pośrednio lub bezpośrednio; Zależność faktyczna może mieć charakter umowny bądź wynikać z warunków stanowiących podstawę prowadzenia interesów pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami (prawo precedensowe obfituje w przykłady ilustrujące pojęcie zależności faktycznej).
4Metody ustalania cen transferowychMetody ustalania cen transferu zostały przedstawione w  Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychPrzedsiębiorstwa francuskie nie są zobowiązane do dostarczania szczególnej dokumentacji dotyczącej cen transferowych. Rozdział L13 B francuskiego Kodeksu Procedur Skarbowych (zob. załącznik 2) wprowadza jednak obowiązek współpracy przedsiębiorstwa z administracją skarbową w tym zakresie. Dlatego, a także w związku z kontrolą skarbową w ramach zwykłego opodatkowania przedsiębiorstw, rozdział L. 13 B upoważnia administrację skarbową do korzystania ze specjalnej pisemnej procedury, zgodnie z którą może ona żądać informacji natury prawnej, gospodarczej, podatkowej, księgowej oraz metodologicznej dotyczącej sposobu wyznaczania ceny transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwem francuskim, a firmami spoza terytorium Francji. Przed uruchomieniem procedury określonej przepisami rozdziału L. 13 B, administracja skarbowa gromadzi dane i informacje uzasadniające domniemanie dokonania przez badane przedsiębiorstwo transferu zysków w rozumieniu sekcji 57 Powszechnego Kodeksu Podatkowego.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychNie istnieją szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych. Prawo przewiduje szczególną karę zgodnie z rozdziałem 1735-II Powszechnego Kodeksu Podatkowego w przypadku braku odpowiedzi przedsiębiorstwa na żądanie udzielenia informacji, na mocy rozdziału L. 13 B Kodeksu Procedur Skarbowych podlega karze o stałej wysokości 10 000 euro za każdy rok rozliczeniowy objęty żądaniem.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)Le Bulletin Officiel des Impots nr 4 A-8-99 z 17.9.1999 r. dot. uprzednich porozumień cenowych; Le Bulletin Officiel des Impots nr 4 A-11-05 z 24.6.2005 r. dot. jednostronnych uprzednich porozumień cenowych; Le Bulletin Officiel des Impots nr 4 A-13-06, dot. wytycznych w zakresie cen transferowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
8Linki do odpowiednich stron rządowychMinistère de l’Économie et des Finances/Dokumantation/International
9Inne istotne informacjeBrak.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
6. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
7. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.
8. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
9. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.

Opracowano na podstawie następującego materiału, stan na marzec 2009 roku; tłumaczenie własne: Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *