NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejOdniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w Ustawie o podatku dochodowym nr 2238/1994, art. 39 § 1 i 2.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Odniesienie do Wytycznych OECD znajduje się w Ustawie o podatku dochodowym nr 2238/1994, art. 39.
3Definicja jednostek powiązanychDefinicja jednostek powiązanych znajduje się w Ustawie o podatku dochodowym 2238/1994, art. 39 § 3.
4Metody ustalania cen transferowych Brak.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Ustawa o podatku dochodowym nr 2238/1994 art. 39A (rzeczywiście przyjęte zasady w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych dla przedsiębiorstw powiązanych w Unii Europejskiej).
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych– Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym nr 2238/1994 art. 39 kara grzywny w wysokości 20% wartości powstałej różnicy jest nakładana na przedsiębiorstwo, które nie przestrzegało zasady ceny rynkowej. – Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym nr 2238/1994, art. 39 § 7 kara w wysokości 20% jest nakładana na wartość transakcji, w przypadku, gdy podatnik nie dostarczy dokumentacji organom skarbowym lub dostarczone przez niego dane okażą się niewystarczające lub niedokładne.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych) Brak.
8Linki do odpowiednich stron rządowych Brak.
9Inne istotne informacje Regulacje odnośnie cen transferowych oraz uprzednich porozumień cenowych są przygotowywane przez Komitet Specjalny ustanowiony przez Ministra Finansów i Ekonomii Grecji.

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na październik 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *