NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArt. 16.1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Transakcje pomiędzy osobami lub podmiotami powiązanymi powinny być rozpatrywane w świetle zasady ceny rynkowej, rozumianej jako cenę, na jaką zgodziłyby się podmioty niepowiązane działające na wolnym rynku. W światle hiszpańskiego prawa, słowo „podmiot” powinno być rozumiane jako podmiot zobowiązany do stosowania hiszpańskiego prawa podatkowego w odniesieniu do osób prawnych.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychPreambuła Ustawy 36/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku mówi, że ustawa ta powinna być interpretowana zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
3Definicja jednostek powiązanychArt. 16.3. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznaje za powiązane: Podmiot i właściciela jego kapitału (co najmniej 5% lub 1%
w przypadku, gdy akcje podmiotu są wprowadzone na oficjalny, regulowany rynek wtórnych papierów wartościowych), jego współmałżonka, wstępnych lub zstępnych, Podmiot i członka jego zarządu oraz osoby pracujące w ich administracji, ich współmałżonków, wstępnych lub zstępnych, Dwa podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, Podmiot oraz partnerów jednostki z tej samej grupy, Podmiot oraz członków zarządu podmiotów z tej samej grupy lub ich administracji, Podmioty, w których drugi podmiot posiada, pośrednio, co najmniej 25% udziałów, Podmioty, w których ta same osoby (lub ich współmałżonkowie, wstępni lub zstępni) lub jednostka posiadają, w sposób pośredni lub bezpośredni, 25% kapitału, rezydenta Hiszpanii i jego stały zakład położony w innym kraju, Podmiot, będący rezydentem innego kraju oraz jego zakład położony
w Hiszpanii, Dwa podmioty z tej samej grupy odpowiedzialne podatkowo zgodnie z  reżimem grupy.
4Metody ustalania cen transferowychArt. 16.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że do ustalania cen transferu powinny być używane: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, Metoda rozsądnej marży, Metoda ceny odprzedaży. W sytuacji, gdy z powodu złożoności transakcji lub niewystarczających informacji nie jest możliwe prawidłowe zastosowanie jednej z powyższych metod, wtedy zastosowanie mogą znaleźć metody zysku transakcyjnego: Metoda podziału zysków, Metoda marży transakcyjnej netto.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Art. 16.2. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że powiązane osoby lub jednostki powinny dokumentować transakcje; wyszczególnienie dokumentów znalazło się w Rozporządzeniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z zapisem, jaki znalazł się w wersji roboczej Dekrecie Królewskim 1973/2008 z listopada 2008 roku oraz w Dekrecie Królewskim 897/2010 z 9 lipca 2010 roku).
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychArt. 16.9 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustanawia generalne zasady postępowania podczas kontroli w zakresie cen transferowych, które mogą być rozwijane w przyszłych regulacjach. Art. 16.10 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustanawia nową karę opartą na dwóch filarach: poważna kara będzie grozić za niedostarczenie dokumentacji podatkowej cen transferowych lub dostarczenie jej w sposób niekompletny, poważnie różniący się od wymagań w zakresie dokumentacji, opłaty karne nie będą pobierane w przypadku, gdy podatnik zastosował się do wymogów związanych z dokumentacją i właściwie zastosował kryteria określone w decyzji podatkowej, nawet jeśli musi zapłacić wyrównanie wynikające z korekty dochodu.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)Art. 16.7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowa regulacja wprowadza nieznaczne zmiany polegające na przedłużeniu okresu ochrony do maksymalnie czterech lat oraz bieżącego okresu podatkowego (czyli okresu, w którym APA jest podpisane) i jeszcze jednego wcześniejszego, co wydłuża cały ten okres do sześciu lat. Dwustronne APA mają pierwszeństwo, choć jednostronne APA są również dopuszczalne. Przepisy dotyczące APA zostaną przełożone na procedurę wewnętrzną.
8Linki do odpowiednich stron rządowychOrgan właściwy dla Procedur Wzajemnego Porozumiewania Roberto Poza
Dyrektor Generalny Wydziału Opodatkowania Międzynarodowego
Generalny Inspektorat Podatkowy
C/Alcala 5 1a Planta
28014 Madryt
Tel.: +34 91 595 80 85
Fax: +34 91 595 80 03
fiscalidad.internacional@tributos.minhap.es   Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Organ właściwy dla uprzednich porozumień cenowych (APA) Felipe Rubio
Naczelnik Centralnej Jednostki ds. Podatków Międzynarodowych
Hiszpańska Agencja Podatkowa
Tel.: +34 91 583 89 57
frubio.insp@aeat.es Agencia Tributaria
9Inne istotne informacjeBrak.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na wrzesień  2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *