NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArt. 8b § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1969 roku: Jeśli właściciele kapitału jednego podmiotu, uczestniczą w sposób pośredni lub bezpośredni w zarządzaniu, kontroli lub mają udział w kapitale innego podmiotu, a warunki transakcji handlowych i finansowych pomiędzy takimi podmiotami różnią się od warunków rynkowych, które zaistniałby pomiędzy podmiotami niezależnymi, wtedy dochód takich podmiotów określa się w tak, jakby zaistniały warunki rynkowe.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychOdniesienia znajdują się w  następujących regulacjach: Dekret o cenach transferowych IFZ 2001/295 z 30 marca 2001 roku, Dekret o korektach cen transferowych IFZ 2004/680M z 21 sierpnia 2004 roku, Dekret o uprzednich porozumieniach cenowych (APA) IFZ 2004/124M z 11 sierpnia 2004 roku, Dekret o alokacji zysków stałych zakładów IFZ 2010/457 z 15 stycznia 2011 roku. Regulacje te w sposób bezpośredni odwołują się do Wytycznych OECD
w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Dostępne są także ich nieoficjalne tłumaczenia na język angielski.
3Definicja jednostek powiązanychArt. 8b § 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1969 roku: Jeśli właściciele kapitału jednego podmiotu, uczestniczą w sposób pośredni lub bezpośredni w zarządzaniu, kontroli lub mają udział w kapitale innego podmiotu, a warunki transakcji handlowych i finansowych pomiędzy takimi podmiotami różnią się od warunków rynkowych, które zaistniałby pomiędzy podmiotami niezależnymi, wtedy dochód takich podmiotów określa się w tak, jakby zaistniały warunki rynkowe. § 1 powinien być stosowany, gdy ta sama osoba, w sposób pośredni lub bezpośredni, pełni funkcje kontrolne, zarządcze oraz posiadają kapitały w obu podmiotach.
4Metody ustalania cen transferowych Zostały opisane w Dekrecie o cenach transferowych IFZ 2001/295 z 30 marca 2001 roku. Regulacja ta w sposób bezpośredni odwołuje się do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Dostępne jest także jej nieoficjalne tłumaczenie na język angielski.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychArt. 8b § 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 1969 roku: Podmioty opisane w §1 i 2 powinny zawrzeć w przygotowywanych przez siebie dokumentach informacje wskazujące na sposób ustalenia ceny transferu wskazanej w §1. Dodatkowo informacje te powinny odpowiedzieć na pytanie czy przy wskazanych warunkach ustalania ceny transferu, podmiot trzeci by się na nie zgodził. Przedsiębiorstwa mogą z wyprzedzeniem uzyskać informacje związane z wymaganiami dokumentacyjnymi (Dekret o koordynacji grup cen transferowych DGB2004/1339M z 17 sierpnia 2004 roku).
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychObwieszczenie Ministra Finansów: Nałożenie kary z powodu złożenia nieprawidłowego zeznania podatkowego będzie ograniczone do przypadków, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że stało się to z powodu działań mających na celu ustalenie ceny innej, niż rynkowa. Odwrócenie ciężaru dowodu może nastąpić w przypadku zaistnienia ewidentnych braków w dokumentacji.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)Dekret o uprzednich porozumieniach cenowych IFZ 2004/124M stanowiący nowelizację regulacji IFZ 200/292 M, której nieoficjalne tłumaczenie na język angielski jest dostępne na żądanie.
8Linki do odpowiednich stron rządowychhttp://www.government.nl/issues/taxation http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-internationaal
9Inne istotne informacjeDekret o wzajemnych porozumieniach cenowych IFZ 2008/248M z 29 września 2008 roku. Dostępne jest jego nieoficjalne tłumaczenie na język angielski. Intencją holenderskich organów podatkowych jest wyeliminowanie tak szybko, jak jest to możliwe, opodatkowania, które nie jest zgodne z zapisami traktatów międzynarodowych, poprzez inicjowanie wczesnych konsultacji dotyczących wzajemnych porozumień cenowych lub procedury arbitrażowej oraz poprzez wprowadzenie w życie dwu- i wielostronnych uprzednich porozumień cenowych (APA).

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 3 października 2013 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *