NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejOdniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w, art. 66-4 § 1 Ustawy o szczególnych środkach podatkowych (dalej: STML).
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych1-2 (3) Dyrektywy Komisarza w sprawie działania w zakresie cen transferowych (dalej: CDOTP). Dyrektywa ta zastrzega, że Wytyczne OECD zostaną wykorzystane w trakcie kontroli lub podczas wdrażania procedur uprzednich porozumień cenowych (APA).
3Definicja jednostek powiązanychArt. 66-4 §1 STML. Art. 39-12 § 4/01 Postanowienia Gabinetu w sprawie STML. „Zagraniczne jednostki powiązane” są definiowane jako spółki zagraniczne posiadające powiązania z inną spółką. Spółka jest uznawana za powiązaną z inną, jeśli posiada ona 50% lub więcej ogólnej liczby wyemitowanych akcji lub kwoty zainwestowanej w tę drugą spółkę. Postanowienie Gabinetu wskazuje, że pozostałe przypadki należy traktować jako „stosunki stowarzyszone”.
4Metody ustalania cen transferowychArt. 66-4 §2 STML; art. 39-12 § 8 postanowienia Gabinetu w sprawie STML. Cenę zgodną z zasadą ceny rynkowej wyznacza się z pomocą jednej z następujących metod: a) metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, b) metody ceny odsprzedaży, c) metody rozsądnej marży „koszt plus”, d) metod równoważnych do metod z punktów a) – c) oraz innych metod (np. metody zysku transakcyjnego: metoda podziału zysków i metoda marży transakcyjnej netto) zaaprobowane postanowieniem Gabinetu. Z powyższych metod, każdorazowo powinna być wybrana najwłaściwsza, biorąc pod uwagę fakty i okoliczności kontrolowanej transakcji, w tym wykonywanych przez strony transakcji funkcji i ponoszonych ryzyk.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychW art. 22-10 i 22-74 postanowienia ministerialnego dot. STML, jest w sposób jasny określone, jakie dokumenty są wymagane do złożenia organom podatkowym w celu ocenienia przez nie czy powinna nastąpić korekta dochodu, co ma miejsce jedynie wtedy, gdy podatnik nie przedstawi dokumentów wystarczających do stwierdzenia czy zastosował się on do zasady ceny rynkowej. Postanowienie to jest uzupełnione  w sekcjach 2-5 CDOTP.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychArt. 66-4 § 7 STML wprowadza wymóg prowadzenia i przechowywania ksiąg i dokumentów przez zagraniczne podmioty powiązane. Art. 66-4 § 8 STML przyznaje władzom podatkowym upoważnienie do zadawania pytań i prowadzenia kontroli u innych podmiotów działających w tej samej branży. Nie istnieją szczególne kary dotyczące cen transferowych.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Rozdział 5 CDOTP zawiera przepisy dotyczące umów dotyczących ustalania cen transferowych.
8Linki do odpowiednich stron rządowychDyrektywa Komisarza dotycząca interpretacji Ustawy o szczególnych środkach podatkowych / rozdział 12, Dyrektywa Komisarza odnośnie procesu ustalania cen transferowych (Wytyczne Administracyjne) zobacz>> Dodatek – Przykład wypełnienia aplikacji dotyczącej cen transferowych zobacz>> Dyrektywa Komisarza dotycząca procedur dwustronnych porozumień zobacz>> Raport na temat uprzednich porozumieniach cenowych z 2010 roku zobacz>>
9Inne istotne informacjeBrak.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 25 października 2011 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *