NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejPodrozdział 247(3) Ustawy o podatku dochodowym (rynkowa cena transferu) Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 87-2R Międzynarodowe ceny transferowe Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 06-1  Podatek dochodowy od wartości cen transferowych oraz ustalanie wartości celnej Podrozdział 251(1) Ustawy o podatku dochodowym (zasada ceny rynkowej) IT-419R2 Znaczenie zasady ceny rynkowej
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychPismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 87-2R Międzynarodowe ceny transferowe; Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 06-1  Podatek dochodowy od wartości cen transferowych oraz ustalanie wartości celnej, Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 94-4R Międzynarodowe ceny transferowe: Uprzednie porozumienia cenowe.
3Definicja jednostek powiązanychPodrozdział 251(2) Ustawy o podatku dochodowym definiuje podmioty powiązane. § 251(1)(a) przyjmuje, że podmioty powiązane nie przestrzegają zasady ceny rynkowej we wzajemnych relacjach handlowych, niezależnie od sposobu w jaki
w rzeczywistości realizują między sobą relacje biznesowe.   Zgodnie z §251(2)(a) osoby powiązane poprzez relacje pokrewieństwa, małżeństwa, stosunków partnerstwa cywilnego czy adopcji są uznawane za podmioty powiązane. Według § 251(2)(b) przedsiębiorstwo będzie powiązane z inną osobą (włączając w to inne przedsiębiorstwo) wtedy, gdy: a) ta osoba kontroluje przedsiębiorstwo, b) Ta osoba jest członkiem powiązanej grupy, która kontroluje przedsiębiorstwo, c) Ta osoba jest osobą powiązaną w stosunku do osoby wskazanej w punkcie a) lub b) powyżej Dodatkowo, §251(2)(c) opisuje, że dwa przedsiębiorstwa będą powiązane, jeśli: Oba są kontrolowane przez tę samą osobę lub grupę osób, Każde z przedsiębiorstw jest kontrolowane przez osobę, która jest powiązana
z osobą kontrolującą drugie z przedsiębiorstw, Jedno z przedsiębiorstw jest kontrolowane przez osobę, która jest powiązana
z którymkolwiek z członków grupy kontrolującej drugie przedsiębiorstwo, Jedno z przedsiębiorstw jest kontrolowane przez osobę, która jest powiązana
z każdym członkiem niepowiązanej grupy posiadającej kontrolę nad drugą firmą, Jakikolwiek członek powiązanej grupy, która kontroluje jedno
z przedsiębiorstw jest powiązany z każdym członkiem niepowiązanej grupy, która kontroluje drugie przedsiębiorstwo, Każdy członek niepowiązanej grupy, która kontroluje jedno przedsiębiorstwo jest powiązany z przynajmniej jednym członkiem niepowiązanej grupy, która kontroluje drugie przedsiębiorstwo.
4Metody ustalania cen transferowychMetodami ustalania cen transferowych wymienionymi w piśmie informacyjnym Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 87-2R Międzynarodowe ceny transferowe, są: Metody tradycyjne: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda rozsądnej marży „koszt plus”; oraz Metody transakcyjne: metoda podziału zysków, metoda zysku transakcyjnego netto.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychPodrozdział 247(4) Ustawy o podatku dochodowym uszczegóławia, że dokumentacja jest równoczesna, gdy: „ … uznano, że podatnik lub jego partner nie poczynili wystarczających starań w celu ustalenia ceny rynkowej transferu albo alokacji opartych na zasadach rynkowych w odniesieniu do danej transakcji albo nie uczestniczą w transakcji kwalifikowanej jako udział w umowie o podziale kosztów, chyba, że podatnik i jego partner,
w zależności od przypadku: a) Przygotuje lub uzyska, najpóźniej w dniu na który przypada termin sporządzenia dokumentacji na rok podatkowy lub fiskalny, w którym zaistniała dana transakcja, dokumentację zawierającą pełny i prawidłowy opis: Towarów lub usług będących przedmiotem transakcji, Warunków realizacji transakcji oraz ich powiązań, jeśli takie występują, z warunkami wszelkich innych transakcji realizowanych przez uczestników transakcji, Tożsamości uczestników transakcji oraz ich wzajemnych powiązań w czasie realizacji transakcji, Pełnionych funkcji, używanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk w związku z realizacją transakcji przez jej uczestników, Danych, rozważanych metod oraz wykonanych analiz w celu ustalenia ceny transferu bądź alokacji zysków lub strat, czy też udziału w kosztach w odniesieniu do danej transakcji, Założeń, strategii czy polityki przedsiębiorstwa, jeśli takie funkcjonują w przedsiębiorstwie, które wpływają na ustalenie wysokości ceny transferu bądź alokacji zysków lub strat, czy też udziału w kosztach w odniesieniu do danej transakcji. (b)  Dla każdego kolejnego roku podatkowego lub okresu obrotowego, jeśli taki występuje, w którym transakcja jest kontynuowana, podatnik sporządzi lub uzyska najpóźniej w dniu, na który przypada termin sporządzenia dokumentacji na rok podatkowy lub fiskalny, w którym zaistniała dana transakcja, dokumentację zawierającą pełny i prawidłowy opis zmian, które w przeciągu tego okresu nastąpiły w transakcji, w odniesieniu do podpunktów 1-6; oraz (c)   Dostarczy opisane powyżej dokumenty do Ministra, osobiście lub listem poleconym, w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania pisemnego wezwania”. Memorandum Kanadyjskiej Agencji Skarbowej dotyczące cen transferowych – 05 zawiera dodatkowe instrukcje. 
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychPismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej, nr 87-2R, Międzynarodowe ceny transferowe: zapewnia wskazówki w zakresie stosowania przepisów dotyczących cen transferowych z sekcji 247 Ustawy o podatku dochodowym. Kanadyjska Agencja Skarbowa wydaje także memoranda dotyczące cen transferowych, w których wykłada poszczególne przepisy. Podrozdział 247(3) Ustawy o podatku dochodowym przewiduje kary w wysokości 10% wyniku netto doszacowanego w rezultacie zastosowania przepisów tego podrozdziału. Jest on kalkulowany w następujący sposób: suma doszacowań dochodowych i kapitałowych (korekty zaokrąglane w górę, niezależnie od podjęcia racjonalnych starań) minus suma korekt dochodowych i kapitałowych, dla których podatnik podjął racjonalne wysiłki celem ustalenia i stosowania cen transferowych lub alokacji opartej na zasadach rynkowych (korekty „w górę” przy podjętych właściwych staraniach); oraz suma korekt dochodowych i potrąceń kapitałowych, dla których podatnik podjął racjonalne wysiłki celem ustalenia i stosowania cen transferowych lub alokacji opartej na zasadach rynkowych (korekty „w dół”, pod warunkiem podjęcia  właściwych starań).
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej, nr 94-4R, Międzynarodowe ceny transferowe, Uprzednie porozumienia cenowe (APA); Pismo informacyjne Kanadyjskiej Agencji Skarbowej nr 94-4RSP, wydanie specjalne, Uprzednie porozumienia cenowe dla małego biznesu.
8Linki do odpowiednich stron rządowychCanada Revenue Agency
zobacz>>

zobacz>>
9Inne istotne informacjeKanadyjskie orzecznictwo w zakresie podatku dochodowego Przepisy Kanadyjskiej Agencji Skarbowej w zakresie podatku dochodowego Memorandum Kanadyjskiej Agencji Skarbowej w sprawie cen transferowych

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału;stan na wrzesień 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *