NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArtykuł 260-2 Kodeksu podatkowego: Zasada ceny rynkowej została wprowadzona do prawa kolumbijskiego. Zasada ta jest definiowana jako sytuacja, w której transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywa się na warunkach, które byłyby ustalone w transakcja z lub pomiędzy podmiotami niezależnymi. Począwszy od 2013 roku kolumbijscy podatnicy są zobligowani do przeprowadzania transakcji z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, z podmiotami powiązanymi zlokalizowanymi w strefach wolnego handlu, ze stałymi zakładami przedsiębiorstw zagranicznych oraz podmiotami z krajów i terytoriów o niskich podatkach na podstawie zasady ceny rynkowej, aby ustalić, dla celów podatkowych, ich przychody, koszty, wydatki, aktywa oraz pasywa zgodnie z zasadą ceny rynkowej.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychPomimo, że kolumbijskie regulacje w zakresie cen transferowych nie zawierają bezpośredniego odniesienia do Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych, niektóre regulacje zostały włączone do Kodeksu Podatkowego zgodnie z kryteriami stosowanymi przez OECD. Dodatkowo, podatnicy mogą wspierać się informacjami technicznymi znajdującymi się w Wytycznych OECD podczas przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami Kolumbii. Jednakże nowe regulacje zawierają zasady i wytyczne stworzone przez OECD w ramach różnych artykułów odnoszących się do cen transferowych. Przykładowo nowe przepisy zawierają definicję zasady ceny rynkowej, zawierają pięć metod ustalania cen transferu zamiast sześciu, przedstawiają pięć czynników wpływających na porównywalność, itp.
3Definicja jednostek powiązanychArt. 260-1 Kodeksu podatkowego: Na potrzeby cen transferowych zdefiniowano różne kryteria wyróżniania więzi ekonomicznych. Podmioty powiązane występują w następujących sytuacjach: podporządkowanie, agencje, oddziały, stałe zakłady, inne kryteria powiązań włączając w to stosunki zarządcze, kontrolę i kapitał. Ostatnia nowelizacja prawa podatkowego wprowadziła pojęcie stałych zakładów opartą na Konwencji Modelowej OECD. Art. 260, 261,263 i 264 Kodeksu Handlowego, art. 28 Ustawy 222 z 1995 roku oraz art. 450 i 452 Kodeksu podatkowego,, które odnosiły się do pojęcia podmiotów powiązanych znajdującego się w poprzedniej ustawie, nie są dłużej obowiązujące w stosunku do zagadnienia cen transferowych. Podatnicy w Kolumbii muszą spełnić trzy główne obowiązki związane z cenami transferowymi: Przeprowadzać wszystkie transakcje z zastosowaniem zasady ceny rynkowej, Przygotować i złożyć dokumentacje cen transferowych, Przygotować i złożyć zeznanie informacyjne w zakresie cen transferowych. Zgodnie z art. 1 Dekretu Regulacyjnego nr 4349 z dnia 22 grudnia 2004 roku, następujące warunki muszą być wzięte pod uwagę w celu wskazania podatnika, który musi wypełnić formalne obowiązki związane z cenami transferowymi
w Kolumbii: Wartość netto kapitału własnego jest większa niż 100 000 UTV (jednostki wartości podatku), co w przybliżeniu daje 2.604.900.000 peso kolumbijskich lub  1.400.000 dolarów amerykańskich) w ostatnim roku podatkowym, lub Przychody brutto są większe niż 61 000 UTV (1.588.989.000 peso kolumbijskich lub 900000 dolarów amerykańskich) w ostatnim roku podatkowym.
4Metody ustalania cen transferowychArt. 260-3 Kodeksu Podatkowego Metody są sklasyfikowane zgodnie z Wytycznymi OECD: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży metoda „koszt-plus” metoda marży transakcyjnej netto, metoda podziału zysku. Najbardziej odpowiednia metoda ustalenia ceny transferu musi być wybrana zgodnie z następującymi kryteriami: i) dane i okoliczności transakcji kontrolowanej oparte na analizie funkcjonalnej; ii) dostępność wiarygodnych informacji, szczególnie w odniesieniu do transakcji między podmiotami niezależnymi; iii) wiarygodność porównywalnych dostosowań, które mogą być konieczne do wyeliminowania istotnych różnic między kontrolowanymi i niezależnymi transakcjami.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychKolumbijscy podatnicy muszą spełnić trzy obowiązki związane z cenami transferowymi:  1. Przeprowadzać transakcje pomiędzy podmiotami w sposób zgodny z zasadą ceny rynkowej,  2. Przygotować i złożyć dokumentację cen transferowych Podatnicy muszą przygotować coroczną dokumentację cen transferowych.
Art. 260-5 Kodeksu Podatkowego oraz Dekret Regulacyjny nr 4349 ustanawiają obowiązek przygotowywania i przechowywania przez okres pięciu lat wszelkiej dokumentacji przedstawiającej zastosowanie zasady ceny rynkowej w transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Dokumentacja musi być przygotowywana dla transakcji z podmiotami powiązanymi, które przekraczają wartość 10 000 UVT (czyli 260.490.000 peso kolumbijskich i w przybliżeniu  140 000 dolarów amerykańskich). Dodatkowo informacje finansowe i księgowe stosowane do przygotowania dokumentacji cen transferowych muszą być poświadczone przez biegłą księgową.  3. Przygotować i złożyć zeznanie informacyjne w zakresie cen transferowych Zgodnie z art. 260-9 Kodeksu Podatkowego, podatnicy muszą przygotować i złożyć roczne zeznanie informacyjne ujawniające transakcje przeprowadzone z zagranicznymi podmiotami powiązanymi. W roku podatkowym 2013 podatnicy, muszą przygotować i złożyć zeznanie informacyjne dotyczące transakcji z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, podmiotami powiązanymi działającymi w strefach wolnego handlu, stałymi zakładami oraz jednostkami z krajów i terytoriów o niskim opodatkowaniu. Podatnicy przeprowadzający jakiekolwiek transakcje pomiędzy takimi podmiotami muszą przygotować i złożyć formularz zeznania, nawet jeśli transakcje te nie wymagają przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Roczne zeznanie informacyjne musi być wypełnione drogą elektroniczną,
a podstawowe informacje w nim uwzględniane są następujące: lista zagranicznych podmiotów powiązanych, z którymi zostały przeprowadzone transakcje, lista rodzajów transakcji przeprowadzonych z zagranicznymi podmiotami powiązanymi oraz wartość tychże transakcji wyrażona w peso kolumbijskich, zastosowana metoda ustalania ceny transakcyjnej oraz zastosowany poziom zyskowności, rezultat przeprowadzonej kalkulacji oraz jego miejsce w danym kwartylu rozkładu normalnego, rodzaje korekt zastosowanych do danych porównawczych, badane podmioty. Zeznanie roczne musi być podpisane przez prawnego przedstawiciela podatnika.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychProcedury audytu Ogólne procedury audytu stosowane w odniesieniu do zagadnień podatkowych oraz cen transferowych są następujące: powiadomienie:  Jest pierwszym kontaktem z podatnikiem w ramach wszczęcia procedury audytu i informuje go o planowanym przeprowadzeniu audytu, prośba o informacje wstępne: Podstawowe informacje potrzebne do przeprowadzenia analizy, prośba o dalsze informacje: prośba taka jest wysuwana, jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, wezwanie: dokument, wymagania specjalne: oficjalna propozycja korekt oraz przewidzianych sankcji,   wykaz opłat: Proponowana wysokość kary oparta na analizie administracyjnej, postanowienie o karach: Postanowienie nakładające karę na podatnika, oficjalna likwidacja, ponowne rozpatrzenie odwołania. Przewidziane kary: Kary w zakresie cen transferowych w Kolumbii są określone w art. 260-11 Kodeksu podatkowego. Kary w zakresie cen transferowych są powiązane z dokumentacją oraz z zeznaniem informacyjnym. Obecne przepisy mówią, że kary są stopniowalne, co oznacza, że ich wysokość zależy od typu wykroczenia oraz wartości transakcji przeprowadzonej pomiędzy przedsiębiorstwami. Co więcej, te sankcje są powiązane z opóźnieniem zgłoszenia (dni lub miesiące), pominięciem transakcji z powiązanymi podmiotami, pominięciem transakcji z podmiotami z krajów i terytoriów o niskim opodatkowaniu, błędami / niezgodnościami w ujawnionych transakcjach oraz ich zmianach, itp.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)Art. 260-10 Kodeksu Podatkowego traktuje o Uprzednich Porozumieniach Cenowych (APA). Dodatkowo, Dekret Regulacyjny nr 4349 określa sposób starania się o APA.    Kolumbijski Urząd Skarbowy może zawrzeć wraz z podatnikiem Uprzednie Porozumienie Cenowe określające wysokość cen i stosowanych marży dla różnego rodzaju transakcji realizowanych pomiędzy kolumbijskim podatnikiem a powiązanym z nim przedsiębiorstwem zagranicznym. Podatnicy powinni wziąć pod uwagę co następuje: Podatnicy muszą wypełnić pisemną prośbę o APA, Postanowienia APA będą obowiązywać od wskazanego w roku podpisania APA oraz trzy kolejne lata podatkowe, a także mogą objąć uprzedni rok podatkowy, Kolumbijski Urząd Skarbowy w terminie 9 miesięcy od daty złożenia wniosku o jednostronne porozumienie cenowe musi go zaakceptować lub odrzucić, W przypadku APA dwustronnych lub wielostronnych czas, aby zaakceptować lub odrzucić wniosek zostanie zdefiniowany przez właściwe władze państw uczestniczących w ustaleniach, Podatnik musi wypełnić roczny raport, w celu przedstawienia zgodności swojego postępowania z uzgodnionymi warunkami, Jeśli podatnik nie będzie przestrzegał warunków ustalonych w APA, Kolumbijski Urząd Skarbowy może jednostronnie anulować APA, APA może zostać zakończone poprzez obustronne porozumienie jego stron.
8Linki do odpowiednich stron rządowychStrony kolumbijskiej prezydencji www.presidencia.gov.co/ Kolumbijskie ministerstwo finansów www.minhacienda.gov.co DIAN Kolumbijski urząd skarbowy www.dian.gov.co DIAN Kolumbijski urząd skarbowy (wersja anglojęzyczna) www.dian.gov.co/contenidos/ingles/presentation.html DIAN Wydział cen transferowych www.dian.gov.co/contenidos/servicios/ptransferencia.html
9Inne istotne informacjeUstawa nr 1607 z 26 grudnia 2012 wprowadza istotne zmiany do Kodeksu Podatkowego, przy czym zmiany te dotyczą także cen transferowych. Istnieją także inne przepisy związane z cenami transferowymi: § Art. 118-1 wprowadza koncepcję cienkiej kapitalizacji. Określa ona stosunek długu do kapitału zakładowego dla transakcji zaciągnięcia długu jako 3:1, § Art. 869 przewiduje ogólne zasady zapobiegania nadużyciom w zakresie podatków, Art. 260-7 wyszczególnia kryteria definiujące raje podatkowe lub terytoria i kraje o niskiej stopie opodatkowania oraz specjalne obowiązki, które podatnik musi spełnić realizując transakcje z podmiotami pochodzącymi z takich miejsc. W szczególności, kiedy podatnicy dokonują płatności na rzecz osób, stowarzyszeń, organizacji lub przedsiębiorstw zlokalizowanych na takich terytoriach lub w krajach bądź będących ich rezydentami, bądź mających w nich miejsce zamieszkania, to tacy podatnicy muszą  udokumentować i przedstawić w detalach wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa, ponoszone ryzyko oraz wszelkie koszty i wydatki poniesione przez drugą stronę transakcji w celu wykonania czynności, za które odebrała od podatnika wynagrodzenie. W przypadku podatników, którzy nie dostarczą takich informacji, takie płatności nie będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na czerwiec 2013 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *