NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejArt. 4 § 1 dokumentu pod nazwą „Koordynacja międzynarodowych ustaw podatkowych” (dalej: CITA)
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychBrak.
3Definicja jednostek powiązanychArt. 2 §1 (8) CITA CITA dla swoich potrzeb rozpoznaje jako podmioty powiązane, podmioty prowadzące międzynarodowe transakcje biznesowe w następujących okolicznościach:  (Test właściciela kapitału) jeśli jedna ze stron transakcji w sposób pośredni lub bezpośredni posiada 50% lub więcej udziałów dających prawo głosu w przedsiębiorstwie drugiej strony transakcji, lub jeśli podmiot trzeci posiada 50% lub więcej udziałów dających prawo głosu w obu podmiotach zaangażowanych w transakcję, lub  (Test istotnej kontroli) jeśli jedna ze stron transakcji pełni istotne funkcje kontrolne w zakresie polityki biznesowej drugiej strony transakcji lub sama jest przez nią kontrolowana oraz jeśli obie strony transakcji mają równe korzyści wynikające z charakteru przeprowadzanej transakcji (wniesienia wkładów kapitałowych, przepływ dóbr lub usług lub transakcji pożyczki); lub jeśli podmiot trzeci w sposób istotny wpływa na funkcje kontrolne w zakresie polityki biznesowej obu stron transakcji, które czerpią zbliżone korzyści wynikające z charakteru badanej transakcji.
4Metody ustalania cen transferowychArt. 5 CITA CITA wymienia następujące metody wcielania w życie zasady ceny rynkowej: metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodę ceny odsprzedaży, metodę rozsądnej marży „koszt plus”, metodę podziału zysków, metodę marży transakcyjnej netto, a także dopuszcza stosowanie innych rozsądnych metod. Nowelizacja CITA z 2010 roku zniosła hierarchiczność stosowania wyżej wymienionych metod. Zasada ceny rynkowej powinna być decydująca przy zastosowaniu i wyborze najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach metody z powyższego katalogu.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychPodatnicy zaangażowani w międzynarodowe transakcje między podmiotami powiązanymi podczas wypełniania deklaracji podatkowej powinni załączyć wszelkie informacje na temat kontrolowanych transakcji oraz uzasadnienie wyboru zastosowanej metody ustalania cen transferowych zgodnej z zasadą ceny rynkowej (zgodnie z art. 11 CITA oraz art. 7 prezydenckiego dekretu w sprawie CITA). Dodatkowo, w przypadkach dotyczących zastosowania zasady ceny rynkowej, uprzednich porozumień cenowych oraz umów o podziale kosztów, władze podatkowe mogą wymagać od podatnika różnych dodatkowych dokumentów włączając w to obliczenia wykonane dzięki zastosowanej metodzie ustalania ceny transferu (art. 11 CITA).
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychKorea nie posiada szczególnych procedur kontrolnych w zakresie cen transferowych. Zgodnie z art. 12 CITA, gdy podatnik nie dostarczy wymaganej dokumentacji żądanej przez władze podatkowe bez żadnego uzasadnienia, władze podatkowe mogą nałożyć na podatnika karę.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Art. 6 CITA Jeśli podatnik chciałby zawrzeć uprzednie porozumienie cenowe (APA) w związku z transakcją przeprowadzaną z zagranicznym podmiotem powiązanym, wtedy przedsiębiorstwo takie powinno przedłożyć wniosek o zawarcie porozumienia do Narodowej Agencji Podatkowej (NTS) przed końcem roku podatkowego, którego APA ma dotyczyć. Jeśli NTS zaakceptuje wniosek o APA wraz ze wskazaną metodą ustalania cen transferu przy przestrzeganiu zasady ceny rynkowej, wtedy zarówno podatnik, jak i NTS są zobowiązani do stosowania tej właśnie metody w stosunku do transakcji regulowanej przez APA. Wycofanie się z postanowień jednostronnej APA jest zabronione w przeciągu 3 kolejnych lat. Podmiot składający wniosek o APA może się z niego wycofać lub modyfikować swoją aplikację do momentu, aż NTS nie zaakceptuje  złożonego wniosku o APA. Gdy APA jest zawarte, podatnik jest zobowiązany do wypełniania w ciągu 6 miesięcy po wymaganej dacie złożenia rocznego zeznania podatkowego, rocznych raportów wykazujących, że ceny transferu zostały ustalone w oparciu o metodę wskazaną w uprzednim porozumieniu cenowym. Podatnik, który ubiega się o APA może zażądać, aby NTS wykorzystał procedurę wzajemnego porozumiewania z właściwymi organami państwa, w którym jego podmiot powiązany jest rezydentem, przy zastosowaniu odpowiedniego traktatu  podatkowego.
8Linki do odpowiednich stron rządowychMinistry of Strategy and Finance
Korean National Tax Service
9Inne istotne informacjeOstatnia nowelizacja Prezydenckiego Dekretu i Ministerialnej Regulacji dotyczącej CITA oraz zmiany w lipcu 2010 roku Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych dodały do katalogu metod ustalania cen transferowych metody podziału zysków oraz marży transakcyjnej netto oraz uszczegółowiły przebieg procesu i czynniki brane pod uwagę w analizie porównywalności.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na dzień 24 października 2011 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *