Ceny transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym

Publikacja opracowana przez ekspertów Zespołu Cen Transferowych firmy Deloitte w ramach Biblioteki prawnej "Rzeczpospolitej".
Czytaj więcej...

PATA Transfer Pricing Documentation Package

Oficjalne wytyczne PATA dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych dla przedsiębiorstw działających w rejonie Pacyfiku.
Czytaj więcej...

Transakcja pożyczki a obowiązek dokumentacyjny

Transakcja udzielenia pożyczki jest jedną z najczęściej zawieranych przez podmioty powiązane.
Czytaj więcej...

Wydatki akcjonariusza a ceny transferowe

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych wprowadziła do jego treści pojęcie wydatków akcjonariusza.
Czytaj więcej...

Działalność pożytku publicznego a regulacje w zakresie cen transferowych

Powiązania, o których mowa w art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można zidentyfikować nie tylko pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność biznesową, lecz również pomiędzy fundacjami, stowarzyszeniami czy ogólniej mówiąc pomiędzy organizacjami pożytku publicznego (OPP).
Czytaj więcej...

VAT a transakcje podmiotów powiązanych

Transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi regulowane są przepisami ustaw podatkowych i rozporządzeń. W niniejszym artykule odniesiono się do kwestii transakcji zawieranych przez powiązane przedsiębiorstwa na gruncie uVAT.
Czytaj więcej...

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w świetle przepisów o cenach transferowych

Wprowadzenie przepisów o restrukturyzacji przedsiębiorstw do Rozporządzenia o cenach transferowych spowodowało powstanie kilku kontrowersji. Najważniejsza z nich dotyczy wątpliwości co do tego czy należy sporządzać dokumentację podatkową opisującą działania restrukturyzacyjne.
Czytaj więcej...

Refaktura w transakcjach podmiotów powiązanych

Wzajemne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzą do zawierania transakcji, w których jeden z podmiotów świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz drugiego przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach współpraca pomiędzy tymi podmiotami odbywa się na zasadzie rozliczenia kosztów zakupionej uprzednio przez pierwszy podmiot usługi i przeniesieniu jej wartości na drugi powiązany podmiot.
Czytaj więcej...

Umorzenie udziałów w podmiocie powiązanym

Umorzenie udziałów w spółce skutkuje unicestwieniem praw i obowiązków z nimi związanych. Odbywa się ono na podstawie art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych.
Czytaj więcej...

Polskie przepisy prawne dotyczące cen transferowych – ich historia i ewolucja

Pierwsze polskie regulacje prawne dotyczące zagadnienia cen transferowych pojawiły się już w okresie międzywojennym. Jednak większego znaczenia nabrały one dopiero w latach 90tych XX wieku.
Czytaj więcej...