top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności.

 • Autorzy:
 • Wydawnictwo:
  C.H. Beck
 • Rok wydania:
  2014
 • Nr ISBN:
  978-83-255-6402-5
 • Liczba stron:
  306
 • Dostępność:
  Książka dostępna w księgarniach

Charakterystyka

 • Użyteczność

  Kadra managerska
 • Księgowi oraz pracownicy administracji podatkowej
 • Studenci, nauczyciele, trenerzy oraz naukowcy
 • Aktualność stanu prawnego

 • Kategoria

  Podatki
 • Rachunkowość
 • Ekonomia

Zawartość

Niniejsza publikacja jest wynikiem wprowadzenia przez ustawodawcę znowelizowanych przepisów do Rozporządzenia MF w zakresie cen transferowych[1] . Autor książki wskazuje w niej na ryzyka podatkowe w stosowaniu norm Rozporządzenia oraz rekomendacje do zminimalizowania potencjalnego ryzyka.

W poszczególnych rozdziałach niniejszej książki autor porusza następujące zagadnienia dotyczące:

 • analizy porównywalności transakcji,
 • metod tradycyjnych szacowania cen transferowych,
 • metod zysku transakcyjnego szacowania cen transferowych,
 • szczególnych przypadków i warunków ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług,
 • restrukturyzacji działalności,
 • trybu dokonywania korekty zobowiązań podatkowych,
 • sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Dodatkowo omówiono sposób partycypacji w zyskach z tytułu transakcji badań i rozwoju oraz klucze podziału kosztów w transakcjach związanych z reklamą.

Ostatnią część publikacji stanowią załączniki do Rozporządzenia, Uzasadnienie MF do Rozporządzenia[2], Komunikat Komisji w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych[3], Rozporządzenie MF w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową[4] oraz  tabela aktów normatywnych z zakresu cen transferowych obowiązujących w Polsce.

Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.

Przyczyną wprowadzenia przez ustawodawcę noweli rozporządzenia w zakresie cen transferowych jest przede wszystkim wywiązanie się z rekomendacji Wytycznych OECD[5]. Nowe przepisy Rozporządzenia odpowiadają warunkom panującym w obrocie gospodarczym, w szczególności pomiędzy państwami-członkami OECD.


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1268 ze zm.).
[2] Uzasadnienie Ministra Finansów do Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 2009. 160. 1268 z późniejszą zmianą Dz.U. 2013.768 z 2013.07.18).
[3] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1. Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2. Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE.
[4] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie okreśklenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9.4.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 493).
[5] OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 22 July 2010, OECD, Paris.

Nasza opinia

Publikacja stanowi atrakcyjną lekturę zarówno dla osób zajmujących się zagadnieniem cen transferowych zawodowo, osób prowadzących działalność, jak i urzędników skarbowych.

Na uwagę zasługuje sposób prezentacji treści niniejszej książki, w której autor odpowiednio cytuje poszczególne zapisy Rozporządzenia opatrzone odpowiednim komentarzem, popartym licznymi przykładami, schematami, wykresami i rysunkami. Zaletą publikacji jest przejrzysty układ treści, podział na numerowane tezy oraz przejrzysta i szczegółowa struktura wewnętrzna. Warte wskazanie jest również to, że w publikacji częste są odniesienia do interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie cen transferowych.

Zebranie w jednym miejscu aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia oraz powołanie się na Wytyczne OECD, jaki i wytyczne Komitetu w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych, zdecydowanie ułatwia czytelnikowi poruszanie się w tej tematyce, gdyż nie musi on poświęcać dodatkowego czasu na wyszukanie właściwych regulacji w osobnych publikacjach. Książka napisana jest w przystępny i ciekawy sposób co sprawia, że jest ona atrakcyjną lekturą pozwalającą czytelnikowi na odnalezienie się w trudnych i skomplikowanych meandrach cen transferowych.

Rekomendacja
Pokaż wszystkie książki

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991