Jak określać limity transakcji między podmiotami powiązanymi?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje transakcję lub transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, których łączna kwota bądź jej równowartość z tytułu umowy lub rzeczywiście zapłacona w danym roku podatkowym przekroczy:

  • 100 000 EUR – jeśli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego strony transakcji,
  • 30 000 EUR – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach,
  • 20 000 EUR – w przypadku transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 EUR. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 EUR. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Tabela limitów transakcyjnych

Nr TabeliKurs
EUR/PLN
Limit
20 000
Limit
30 000
Limit
50 000
Limit
100 000

252/A/NBP/2005
z dnia 30.12.2005 r.

 3,8598

 77 196,00

 115 794,00

 192 945,00

 385 890,00

252/A/NBP/2006
z dnia 29.12.2006 r.

3,8312

76 624,00

114 936,00

191 560,00

383 120,00

252/A/NBP/2007
z dnia 31.12.2007 r.

3,5820

71 640,00

107 460,00

179 100,00

358 200,00

254/A/NBP/2008
z dnia 31.12.2008 r.

4,1724

83 448,00

125 172,00

208 620,00

417 240,00

255/A/NBP/2009
z dnia 31.12.2009 r.

4,1082

82 164,00

123 246,00

205 410,00

410 820,00

255/A/NBP/2010
z dnia 31.12.2010 r.

3,9603

79 206,00

118 809,00

198 015,00

396 030,00

252/A/NBP/2011
z dnia 30.12.2011 r.

4,4168

88 336,00

132 504,00

220 840,00

441 680,00

252/A/NBP/2012
z dnia 31.12.2012 r.

4,0882

81 764,00

122 646,00

204 410,00

408 820,00

251/A/NBP/2013
z dnia 31.12.2013 r.

4,1472

82 944,00

124 416,00

207 360,00

414 720,00

252/A/NBP/2014
z dnia 31.12.2014 r.

    4,2623 85 246,00 127 869,00 213 115,00 426 230,00

254/A/NBP/2015
z dnia 31.12.2015 r.

    4,2615 85 230,00 127 845,00 213 075,00 426 150,00