NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejUstawa o podatku dochodowym z 1967 roku, Podrozdział 140A(2): „(2) Przedmiot podrozdziałów (3) i (4): jeśli w roku, dla którego przeprowadza się oszacowanie podmiot realizuje z podmiotem powiązanym transakcje nabycia lub dostawy dobra lub usług, wtedy na potrzeby niniejszej ustawy, taki podmiot powinien stosować zasadę ceny rynkowej w odniesieniu do takich transakcji”. Malezyjskie przepisy o podatku dochodowym w zakresie cen transferowych z 2012, Przepis 2 (2): “Dla potrzeb punktu (1) tegoż przepisu, podmiot powinien stosować zasadę ceny rynkowej dla transakcji nabycia lub dostawy dobra lub usług zgodnie z metodą i w sposób przewidziany w niniejszych przepisach”.  
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychMalezyjskie Wytyczne dotyczące cen transferowych (wydane w lipcu 2012 roku), część 1, §1: „Te oto Wytyczne dotyczące cen transferowych (zwane dalej Wytycznymi) są szeroko oparte na normach regulacyjnych cen transferowych, czyli na zasadzie ceny rynkowej określonej przez OECD w jej Wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych
i administracji podatkowych w sprawie cen transferowych”.
3Definicja jednostek powiązanychUstawa o podatku dochodowym z 1967 roku, podrozdział 2(4):  „Jeśli – dwa lub więcej przedsiębiorstwa są powiązane w rozumieniu rozdziału 6 Ustawy o spółkach z 1965 roku; przedsiębiorstwo jest powiązane z innym przedsiębiorstwem, które jednocześnie posiada powiązania z podmiotem trzecim, te same osoby posiadają więcej niż 50% udziałów w każdym z dwóch lub więcej przedsiębiorstw, każde z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jest powiązane z przynajmniej jednym z dwóch lub więcej przedsiębiorstw, do których stosuje się podpunkt 3), Wszystkie przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej znajdują się w tej samej grupie dla celów niniejszej ustawy”.  Ustawa o spółkach z 1965 roku, rozdział 6: „6. Kiedy korporacje uznaje się za powiązane względem siebie” „Kiedy korporacja – jest holdingiem przedsiębiorstw lub innej korporacji, jest filią innej korporacji, lub jest filią holdingu przedsiębiorstw lub innej korporacji, wspomniana jako pierwsza korporacja oraz te inne wymienione korporacje mogą zostać uznane za wzajemnie powiązane dla celów niniejszej ustawy”
4Metody ustalania cen transferowychMalezyjskie przepisy o podatku dochodowym w zakresie cen transferowych z 2012 roku, przepis 5: Podmiot powinien stosować tradycyjne metody ustalania cen rynkowej w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W sytuacji, gdy tradycyjne metody ustalania ceny nie mogą być wiarygodnie zastosowane lub gdy nie można zastosować ich wcale, podmiot powinien użyć metody zysku transakcyjnego. Jeśli zarówno metody tradycyjne, jak i transakcyjne nie mogą zostać zastosowane, Dyrektor Generalny może zezwolić na użycie innej metody zapewniającej najwyższy poziom porównywalności dla badanych transakcji. Malezyjskie Wytyczne w sprawie cen transferowych (wydane w lipcu 2012 roku), część III, §11: “Następujące metody mogą być używane dla wyznaczenia ceny rynkowej: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, Metoda ceny odsprzedaży, Metoda koszt plus, Metoda podziału zysku, Metoda marży transakcyjnej netto. Wytyczne wskazują również: “W sytuacji, w której nie mogą znaleźć zastosowania tradycyjne oraz transakcyjne metody ustalania ceny, Dyrektor Generalny może dopuścić zastosowanie innej metody zapewniającej ustalenie ceny na poziomie rynkowym”.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychOgólne obowiązki ewidencji dokumentów są przewidziane w rozdziale 82 Ustawy o podatku dochodowym z 1967 roku. Zgodnie z podrozdziałem 82(9) dokumenty takie są rozumiane jako: księgi rachunkowe, faktury, rachunki, poświadczania zapłaty, paragony oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia wpisów w księgach rachunkowych.  Malezyjskie przepisy o podatku dochodowym w zakresie cen transferowych z 2012 roku, przepis 4:Podmiot przeprowadzający transakcję z podmiotem powiązanym powinien przygotować równoczesną dokumentację podatkową cen transferowych”.  Wytyczne w sprawie cen transferowych (wydane w lipcu 2012 roku) dostarczają szczegółowych informacji na ten temat, włączając w to listę niezbędnych do zamieszczenia w dokumentacji podatkowej informacji.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychSzczególne procedury audytu cen transferowych zostały zawarte w instrukcji przeznaczonej wyłącznie do wewnętrznego użytku audytorów cen transferowych. W Ustawie o podatku dochodowym nie istnieją żadne szczególne przepisy przewidujące kary dotyczące cen transferowych. W odniesieniu do cen transferowych będą stosowane ogólne przepisy dotyczące sankcji opisane w podrozdziale 113(2).
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich porozu­mień cenowych)Ustawa o podatku dochodowym z 1967 roku, rozdział 138C “(1) Przedmiot tego rozdziału oraz wszelkie przepisy niniejszej ustawy, na wniosek złożony do Dyrektora Generalnego przez jakikolwiek podmiot przeprowadzający transakcje z zagranicznym podmiotem powiązanym- (a) Dyrektor Generalny może ustanowić dla takiego podmiotu uprzednie porozumienie cenowe; lub  (b) W przypadku, w którym znajdują zastosowanie przepisy rozdziału 132, właściwe władze mogą wprowadzić uprzednie porozumienie cenowe w celu ustalenia metodologii określania cen transferowych, która będzie stosowana przy jakichkolwiek przyszłym podziale lub alokacji dochodu lub dokonania odliczeń w celu zapewnienia przestrzegania zasady ceny rynkowej w takiej transakcji. Uprzednie porozumienia cenowe mogą być jednostronne, dwustronne lub wielostronne. Rozdział 132 odnosi się do porozumień odnośnie unikania podwójnego opodatkowania. Przepisy o podatku dochodowym (dotyczące uprzednich porozumień cenowych) oraz Wytyczne dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA) zostały wydane odpowiednio w maju i w lipcu 2012 roku.
8Linki do odpowiednich stron rządowychhttp://www.hasil.gov.my
9Inne istotne informacjeSzczegółowe przepisy dotyczące cen transferowych oraz uprzednich porozumień cenowych – S140A oraz S 138C obowiązują od 1 stycznia 2009 roku, Przepisy o podatku dochodowym (w zakresie cen transferowych) z 2012 roku oraz Przepisy o podatku dochodowym (dotyczące uprzednich porozumień cenowych) wydane 11 maja 2012 są obowiązujące w stosunku do transakcji zawieranych od dnia 1 stycznia 2009 roku, Nowe malezyjskie Wytyczne dotyczące cne transferowych zostały wydane w lipcu 2012 roku i zastąpiły Wytyczne z roku 2003, Wytyczne dotyczące uprzednich porozumień cenowych (APA) zostały wydane w lipcu 2012 roku, Wymienione powyżej Wytyczne dostępne są na stronach internetowych.

 Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na dzień 19 października 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *