NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowej Ustawa o podatku dochodowym, art. 215 – Podatnicy będący osobami prawnymi przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi o zagranicznej rezydencji, dla celów niniejszej Ustawy są zobowiązani do określenia swojej podstawy opodatkowania i możliwości odliczeń, po wzięciu pod uwagę cen oraz wysokości kompensat, które byłyby użyte przez lub pomiędzy niezależnymi jednostkami.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Ustawa o podatku dochodowym, art. 215 – Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych zatwierdzone przez zarząd OECD w 1995 roku, lub te które zastąpią wspomniane Wytyczne (w takim zakresie, w jakim będą one zgodne z postanowieniami niniejszej Ustawy oraz traktatami wprowadzonymi przez Meksyk) znajdą zastosowanie przy interpretacji przepisów rozdziału poświęconego przedsiębiorstwom międzynarodowym.
3Definicja jednostek powiązanychUstawa o podatku dochodowym, art. 215 –  Dwa lub więcej podmiotów mogą być uznane za powiązane, jeśli jeden z podmiotów uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale innych podmiotów. Podmioty zintegrowane dzięki wspólnemu przedsięwzięciu („joint venture”) oraz wszystkie podmioty uznane za podmioty powiązane z takimi zintegrowanymi wokół joint venture przedsiębiorstwami mogą być uznane za powiązane z innymi podmiotami pozostającymi w takiej relacji. Podobnie, za powiązane zostaną uznane stałe zakłady oraz ich spółki macierzyste, jak również podmioty, których relacja ze stałym zakładem będzie analogiczna do opisanej powyżej.
4Metody ustalania cen transferowychUwaga: Zgodnie z meksykańską Ustawą o podatku dochodowym podatnicy są zobowiązani do stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej podczas przeprowadzania analizy cen transferowych. Zastosowanie metod opisanych poniżej w punktach II, III, IV i V jest dozwolone jedynie w przypadku, gdy metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej zostanie odrzucona jako nieodpowiednia do weryfikacji faktu czy w danym przypadku została zastosowana zasada ceny rynkowej. Ustawa o podatku dochodowym, art. 216. Dla celów art. 215 niniejszej Ustawy, podatnik może zastosować jedną z następujących metod: I. Metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, która polega na wzięciu pod uwagę cen lub wielkości kompensat, które zobowiązały się zapłacić podmioty niezależne w porównywalnych transakcjach. II. Metodę ceny odsprzedaży polegającą na określeniu ceny nabycia dobra lub wyświadczenia usługi, lub kompensacji jakiejkolwiek innej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez przemnożenie ceny odsprzedaży dobra lub usługi przez wynik odjęcia od jedności wartości procentowej zysku brutto (1 – x%), który byłby osiągnięty przez lub pomiędzy niezależnymi podmiotami w porównywalnych transakcjach. Wskaźnik procentowy zysku brutto powinien być obliczony na potrzeby przepisów omawianego rozdziału poprzez podzielenie zysku brutto przez sprzedaż netto. III. Metodę koszt plus polegającą na ustaleniu ceny sprzedaży dobra lub świadczonej usługi, lub kompensaty jakiejkolwiek innej transakcji pomiędzy podmiotami poprzez pomnożenie kosztów dobra, świadczenia usług lub transakcji przez rezultat dodania do jedności wartości procentowej zysku brutto (1+x%), który byłby osiągnięty przez lub pomiędzy jednostkami niezależnymi w porównywalnej transakcji. Wartość procentowa zysku brutto powinna być obliczona dla celów przepisów tego rozdziału poprzez podzielenie zysku brutto przez sprzedaż netto. IV. Metodę podziału zysków, która polega na przypisywaniu zysków operacyjnych osiągniętych przez podmioty powiązane, w takiej proporcji, jaką wykorzystałyby jednostki niezależne w analogicznej transakcji, zgodnie z poniższymi zasadami: a)     Skumulowany zysk operacyjny powinien być ustalany jako suma zysków operacyjnych osiąganych przez każdy podmiot powiązany zaangażowany w realizację danej transakcji; b)    Skumulowany zysk operacyjny może być przypisany do każdego podmiotu powiązanego po odpowiednim uwzględnieniu takich elementów, jak angażowane w transakcję aktywa, ponoszone w związku z nią koszty i wydatki.  V. Rezydualną metodę podziału zysków polegającą na przypisywaniu zysków operacyjnych osiąganych przez podmioty powiązane, w takiej proporcji w jakiej zyski te zostałby przypisane przez lub pomiędzy podmiotami niezależnymi: a)     Skumulowany zysk operacyjny powinien być wyznaczony poprzez dodanie zysków operacyjnych wszystkich podmiotów powiązanych zaangażowanych
w realizację transakcji. b)    Skumulowany zysk operacyjny powinien być przypisywany w następujący sposób: Minimalny zysk, jeśli taki został osiągnięty, odpowiedni dla każdego z powiązanych podmiotów, powinien zostać określony poprzez zastosowanie którejkolwiek z metod opisanych w punktach I, II, III, IV lub VI tego artykułu, bez uwzględniania wykorzystywania przez strony istotnych wartości niematerialnych i prawnych. Zysk rezydualny powinien być ustalany poprzez odjęcie opisanego powyżej zysku minimalnego od skumulowanego zysku operacyjnego oraz rozdzielenie różnicy pomiędzy podmioty powiązane zaangażowane w analizowaną transakcję w takiej proporcji, w jakiej rozdzieliłyby go między sobą podmioty niezależne w porównywalnych transakcjach, po uwzględnieniu stosowania przez strony znaczących wartości niematerialnych i prawnych (oraz innych elementów). VI. Metodę marży transakcyjnej netto, która polega na określeniu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi zysku operacyjnego, który byłby osiągnięty przez lub pomiędzy niezależnymi jednostkami w porównywalnych transakcjach, na podstawie czynników i zmiennych takich jak: aktywa, sprzedaż, koszty, wydatki oraz przepływy pieniężne. 
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychUstawa o podatku dochodowym, art. 86-XII oraz różne rozporządzenia podatkowe #I.3.8.3 XII. Podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi powinni uzyskiwać i przechowywać dokumenty dowodowe pokazujące, że wielkości ich przychodów oraz zastosowanych potrąceń zostały ustalone zgodnie z cenami lub wielkościami kompensat, które byłby użyte przez podmioty niezależne w porównywalnych transakcjach, oraz zawierać następujące dane: Nazwisko, nazwę firmy, miejsce siedziby oraz miejsce siedziby dla celów podatkowych podmiotu powiązanego, z którym przeprowadzano transakcje oraz dokumenty poświadczające bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w drugi podmiot, przesądzające o istnieniu powiązań między podmiotami, Informacje związane z funkcjami lub działaniami, zaangażowanymi aktywami oraz ponoszonym przez podatnika ryzykiem przy różnych typach transakcji, Informacje i dokumenty związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi oraz kwota uzyskiwana przez każdy podmiot powiązany w każdym rodzaju transakcji, zgodnie z ich klasyfikacją oraz informacjami zamieszczonymi w art. 215 Ustawy o podatku dochodowym, Metodę zastosowaną zgodnie z art. 216 wspomnianej Ustawy, włączając w ten punkt dokumenty dotyczące porównywalnych transakcjii przedsiębiorstw dla każdego typu transakcji;  (2) Podatnicy niezobowiązani do przygotowywania dokumentacji Podatnicy zaangażowani w działalność gospodarczą, z której przychody w danym roku obrachunkowym nie przekraczają 13 000 000 MXP oraz podatnicy, którzy we wskazanym roku obrachunkowym nie uzyskali z profesjonalnego świadczenia usług przychodów wyższych niż 3 000 000 MXP nie będą objęci obowiązkiem ustanowionym we wskazanym artykule, chyba, że nastąpi przypadek wskazany w przedostatnim paragrafie art. 215 Ustawy o podatku dochodowym.  (3) Moc dowodowa Moc dowodowa, zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w tym rozdziale, obowiązuje jedynie w stosunku do określonych lat obrachunkowych.  (4) Rachunkowość Dokumenty i informacje określone w tym rozdziale powinny być zarejestrowane w systemie księgowym i zidentyfikowane w nim jako dotyczące podmiotów powiązanych będących zagranicznymi rezydentami. XIII. Zgłoszenia składane wspólnie z deklaracją podatkową za rok obrachunkowy, przygotowane na oficjalnym formularzu zatwierdzonym dla tego celu przez władze podatkowe i zawierające informacje dotyczące wszelkich transakcji przeprowadzonych w danym roku obrachunkowym z podmiotami powiązanymi będącymi rezydentami zagranicznymi.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychZasady procedury audytu cen transferowych Federalny Kodeks Podatkowy Art. 52-A, art. 42 oraz art. 46 Art. 46-A ustanawia, że  zawiadomienie o ewentualnych korektach dochodu powinno być dostarczone w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia audytu cen transferowych. Sankcje w zakresie cen transferowych Federalny Kodeks Podatkowy Art. 76: Sankcje za pominięcie podatku, gdy zostanie ono ujawnione przez władze podatkowe, pod warunkiem, że podatnik posiada dokumentację podatkowa cen transferowych, która potwierdza określoną przez niego wysokość podstawy opodatkowania będą mieścić się w przedziale 27,5% – 37,5% wielkości ominiętego podatku. W przypadku straty, sankcje mogą sięgać 15% – 20% różnicy pomiędzy zadeklarowaną a realnie poniesioną stratą. Jeśli podatnik nie posiada żadnej dokumentacji podatkowej cen transferowych, która wspierałaby zastosowaną przez niego kalkulację podstawy opodatkowania, nałożona na niego kara będzie mieścić się w przedziale od 55% do 75% ominiętego podatku. Art. 81-XVII oraz art. 82-XVII: Jeśli podatnik nie wypełni obowiązku określonego w art. 86 Ustawy o podatku dochodowym w zakresie informowania o swoich transakcjach z podmiotami powiązanymi, zostanie na niego nałożona kara w wysokości od 47 640 MXP do 95 280 MXP.  Art. 83-XV oraz 84-XIII: Jeśli podatnik nieprawidłowo zidentyfikuje transakcje zawarte z zagranicznym podmiotem powiązanym i przedstawi je w takiej nieprawidłowej formie zgodnie z art. 86 Ustawy o podatku dochodowym w swoich dokumentach księgowych zostanie na niego nałożona kara w wysokości od 1120 MPX do 3370 MPX za każdą transakcję.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Federalny Kodeks Podatkowy, art. 34-A Władze podatkowe mogą wyjaśnić wątpliwości zgłoszone przez podatników związane z metodologią cen transferowych używanych w przeprowadzanych przez nich transakcjach z podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 215 Ustawy o podatku dochodowym, pod warunkiem, że podatnik dostarczy informacji, danych i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji. Decyzja może wynikać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Meksyk zawarł z właściwymi organami innego państwa.   Decyzje wydawane przez władze podatkowe wskazane w tym artykule mogą być stosowane w odniesieniu do roku wydania decyzji, roku ją poprzedzającego oraz trzech lat następujących po roku, w którym decyzję wydano. Okres ten może być rozszerzony, jeśli decyzja została wydana na mocy procedury zawarcia dwustronnego porozumienia cenowego przeprowadzonej zgodnie z warunkami odpowiedniej międzynarodowej umowy, której stroną jest Meksyk. Moc prawna decyzji może być związana z wypełnieniem obowiązku udowodnienia postępowania zgodnego z zasadą dystansu. Ustawa o podatku dochodowym , art. 216-Bis Zagraniczni rezydenci prowadzący maquiladoras mogą być zwolnieni z  podatku  jeśli są objęci uprzednim porozumieniem cenowym.
8Linki do odpowiednich stron rządowychServicio de Administración Tributaria
9Inne istotne informacjeUstawa o podatku dochodowym, art. 32-XXVI. Przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji. Meksykański podatek zryczałtowany, art. 18-III. Obowiązek zastosowania zasady dystansu w kalkulacji tego podatku.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału z grudnia 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *