top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda kosztowa

Nazwa: Metoda koszt pełny plus

Rodzaj metody: metoda niepodatkowa

Opis metody: metoda koszt pełny plus polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie wszystkich kosztów (koszty pełne, przez który należy rozumieć koszty bezpośrednie, pośrednie oraz koszty ogólnego zarządu) związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków rynkowych i wykonywanych przez te podmioty funkcji. Aby obliczyć cenę sprzedaży do podmiotu powiązanego w oparciu o metodę koszt pełny plus należy zidentyfikować:

  • koszty ponoszone w związku z transakcją kontrolowaną,
  • rentowność (mierzoną narzutem na kosztach) transakcji niekontrolowanej.

Porównywalność transakcji: nie wymagana przepisami prawa podatkowego, niemniej dla ustalenia prawidłowego poziomu cen warto jest przeprowadzić analizę porównywalności cen/marż stosowanych przez podmioty zewnętrzne.

Wzór matematyczny:   CT = (KB + KP + KOZ) * (1 + n)

gdzie:

CT – cena transferowa
KB – koszty bezpośrednie dotyczące przedmiotu transakcji
KP – koszty pośrednie przypisane dzięki kluczom alokacyjnym do przedmiotu transakcji
KOZ – koszty ogólnego zarządu w proporcji przypadającej na transakcję
n – wysokość narzutu zysku

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991