top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda ceny odprzedaży (MCO)

Nazwa: Metoda ceny odprzedaży (MCO)

Rodzaj metody: metoda podatkowa

Opis metody: metoda ceny odprzedaży polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny odprzedaży. Tak ustalona cena może być uważana za cenę rynkową określoną w transakcji danego podmiotu z podmiotem z nim powiązanym.

Metodę tę stosuje się głównie w obrocie towarowym i ustala się przez obniżenie ceny, określonej z podmiotem niepowiązanym, o marżę ceny odsprzedaży. Marża ceny odsprzedaży obejmuje wydatki bezpośrednie i pośrednie związane z daną transakcją, z wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu (tzn. kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką) oraz odpowiednią stopę zysku dla danego typu transakcji. Koszty pośrednie należy przypisywać zgodnie z regułami rachunkowości, tak aby kalkulacja została dokonana zgodnie z przepisami prawa. Należy zwrócić uwagę, w szczególności na ewentualne zmiany wartości rzeczy, które miały miejsce przed jego sprzedażą podmiotowi niezależnemu. Do takich czynności można zaliczyć m.in. pakowanie, oznakowanie, uszlachetnianie czynne w każdej postaci itp. Zmianę tę uwzględnia się przy dokonywaniu korekty ceny.

Marża ceny odprzedaży nie obejmuje wydatków stanowiących równowartość ceny przedmiotu transakcji oraz kosztów ogólnych zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką.

Marżę ceny odprzedaży ustala się poprzez odniesienie do poziomu marży, jaką ten sam podmiot stosuje w porównywalnych transakcjach zawieranych z podmiotami niezależnymi (porównanie wewnętrzne), lub marży stosowanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne (porównanie zewnętrzne). 

Przy określaniu wysokości marży ceny odsprzedaży uwzględnienia się w szczególności:

  • czynniki związane z upływem czasu pomiędzy pierwotnym zakupem a odprzedażą, w tym dotyczące zmian na rynku w zakresie kosztów, kursów walut czy inflacji,
  • zmiany stanu i stopnia zużycia rzeczy lub praw będących przedmiotem transakcji, w tym będące wynikiem postępu technicznego w danej dziedzinie,
  • wyłączne prawo odprzedawcy do sprzedaży określonych rzeczy lub praw, mogące wpływać na decyzję o zmianie marży.

Porównywalność transakcji: wymagana przepisami rozdziału 2 Analiza porównywalności transakcji w związku z rozdziałem 3 Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Wzór matematyczny:  CT = CR * (1 – m)

gdzie:

CT – cena transferowa
CR – cena przedmiotu w transakcji z podmiotem niezależnym (porównanie wewnętrzne) lub pomiędzy podmiotami  niezależnymi (porównanie zewnętrzne),
m– wysokość marży stosowana w transakcjach z podmiotami niezależnymi lub w transakcjach pomiędzy podmiotami niezależnymi.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991