top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda podziału zysku (MPZ)

Nazwa: Metoda podziału zysku (MPZ)

Rodzaj metody: metoda podatkowa z grupy metod zysku transakcyjnego

Opis metody: metoda podziału zysków (MPZ) jest pierwszą z metod zysku transakcyjnego wskazanych w polskich przepisach podatkowych, która polega na określeniu łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane, oraz podziału tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne.

Łączne zyski, określa się przy zastosowaniu wspólnego standardu rachunkowości i wspólnej waluty, jeżeli podmioty powiązane, dla których ten zysk jest wyznaczany, stosują wspólny standard rachunkowości i prowadzą księgi rachunkowe we wspólnej walucie. W przeciwnym przypadku łączne zyski określa się przez zastosowanie jednego ze standardów rachunkowości oraz jednej z walut stosowanych przez podmioty powiązane.

Podziału zysków wynikającego z proporcji, o której mowa powyżej, można dokonać dwoma sposobami:

Proporcjonalnego podziału zysków dokonuje się przez właściwe określenie przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów związanych z daną transakcją (transakcjami). Brak uregulowań prawnych w zakresie metod określenia zysków oraz kosztów związanych z transakcją powoduje dobór dowolnych działań, w wyniku których zysk zostanie określony zgodnie z zasadami prawa podatkowego.

W celu właściwego zdefiniowania zysków transakcyjnych realizowanych przez podmioty powiązane, w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć strukturę transakcji. Trudno bowiem posługiwać się jedynie transakcją jednostronną jak np. dostawa surowców czy sprzedaż produktów gotowych bez uwzględnienia zysków pochodzących ze sprzedaży produktów gotowych, w których surowce te stanowią czynnik produkcyjny. Jak wynika z praktyki tylko w sytuacji, gdy przedmiotem transakcji są dobra niematerialne i prawne lub usługi, transakcję można rozpatrywać jednostronnie. W takim bowiem  przypadku zyski po stronie dostawcy lub świadczącego są określane wprost, natomiast u nabywcy wskazuje się (kalkuluje) względną wartość korzyści, jaką osiągnął ten podmiot w wyniku nabycia tych praw lub usług. Zysk proporcjonalny wynika z podziału zysku transakcyjnego jedną z dwóch metod oraz odpowiednio przypisany podmiotom uczestniczącym w transakcji.

Porównywalność transakcji: wymagana przepisami rozdziału 2 Analiza porównywalności transakcji w związku z rozdziałem 4 Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Wzór matematyczny: został wskazany w opisie metody podziału zysku dokonanej analizą rezydualną i analizą udziału.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991