top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda podziału zysku – analiza rezydualna

Nazwa: Metoda podziału zysku (MPZ) – analiza rezydualna

Rodzaj metody: metoda podatkowa z grupy metod zysku transakcyjnego

Opis metody: przez analizę rezydualną należy rozumieć metodę, która dzieli sumę zysków uzyskanych w związku z daną transakcją (transakcjami) przez podmioty powiązane uczestniczące w tej transakcji (transakcjach) w dwóch etapach.

W pierwszym etapie każdemu uczestnikowi transakcji przypisuje się minimalny zysk, jaki osiągają podmioty niezależne w tego rodzaju transakcjach; w drugim etapie wszelkie pozostałe po podziale w pierwszym etapie zyski dzielone są pomiędzy podmioty powiązane uczestniczące w danej transakcji zgodnie z zasadami, jakie ustaliłyby podmioty niezależne uczestniczące w takiej transakcji; jeżeli suma osiągniętych przez podmioty powiązane zysków jest niższa niż suma zysków przypisanych w pierwszym etapie, to zyski przypisane podlegają zmniejszeniu; korekta dokonywana w etapie drugim uwzględnia funkcje ekonomiczne, takie jak:

  • podział ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności stron transakcji,
  • rozmiar zaangażowanych, środków, maszyn i urządzeń,
  • wartość zaangażowanych dóbr niematerialnych.

Analiza rezydualna dzieli zyski z transakcji w oparciu o obiektywne miary, którymi mogą być wskaźniki rentowności, w szczególności rentowność sprzedaży lub na działalności operacyjnej. Należy zauważyć, iż wskaźniki rentowności odzwierciedlają stosunek określonego zysku (na sprzedaży brutto, sprzedaży netto, działalności operacyjnej, na działalności gospodarczej, brutto lub netto) do określonych miar przychodów, co obrazuje bezpośrednią zyskowność transakcji dokonywanych przez podmiot w ramach poszczególnych rodzajów działalności podmiotu.

Wskaźnik ów pozwala na ocenę opłacalności działalności podmiotu, przedstawiając ile zysku na przychodach generuje jedna złotówka tego przychodu, a więc można uznać, iż stanowią one kryterium podziału zysku transakcyjnego jakiego spodziewałyby się podmioty niepowiązane. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty lub usługi jedynie do podmiotów powiązanych, z takim działaniem mamy do czynienia w przypadku firm doradczych dla grupy kapitałowej, to można zastosować w/w miary w odniesieniu do takich samych miar uzyskanych przez podmioty niepowiązane prowadzące podobną działalności gospodarczą po odpowiednim ich skorygowaniu o następujące elementy:

  • wielkość obrotów,
  • strukturę obrotów,
  • czasookres funkcjonowania na danym rynku,
  • charakter świadczonych usług lub sprzedawanych produktów,
  • inne, które w sposób istotny świadczą o odmienności porównywanych firm (tutaj dobrym narzędziem badania porównywalności miar jest benchmarking).

Porównywalność transakcji: wymagana przepisami rozdziału 2 Analiza porównywalności transakcji w związku z rozdziałem 4 Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Wzór matematyczny: 

Etap I

Spółka 1

Spółka 2

Minimalny akceptowany zysk na transakcji

Z1

Z2

Etap II

+

+

Podział zysków dodatkowych wg klucza wynikającego z analizy funkcjonalnej

ZD1 = (PZ – Z1 – Z2) *x

gdzie:
PZ – pozostały zysk po etapie I
X – wyrażona procentowo wielkość zysku dodatkowego przypadająca na spółkę 1

ZD2 = (PZ – Z1 – Z2) *x

gdzie:
PZ – pozostały zysk po etapie I
X – wyrażona procentowo wielkość zysku dodatkowego przypadająca na spółkę 2

Zysk na transakcji

Z1 + ZD1

Z2 + ZD2

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991