top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

Nazwa: Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

Rodzaj metody: metoda podatkowa

Opis metody: metoda rozsądnej marży „koszt plus” polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, porównywalnych do bazy kosztowej i narzutu zysku ustalanych pomiędzy podmiotami niezależnymi, które uwzględniają porównywalne funkcje, ponoszone ryzyka oraz angażowane aktywa.

Przez bazę kosztową w tej metodzie rozumie się sumę kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu transakcji oraz kosztów pośrednich, z wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką. W metodzie tej narzut zysku kalkulowany jest w oparciu o bazę kosztową. Narzut zysku w stosunku do określonej bazy kosztowej, ustala się poprzez odniesienie do poziomu zysku, jaki ten sam podmiot stosuje w porównywalnych transakcjach z podmiotami niezależnymi (porównanie wewnętrzne), lub zysku stosowanego w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne (porównanie zewnętrzne).  

Aby obliczyć cenę transferową (cenę sprzedaży do podmiotu powiązanego) w oparciu
o metodę rozsądnej marży „koszt plus” należy zidentyfikować:

  •  koszty ponoszone w związku z transakcją kontrolowaną,
  • rentowność (mierzoną narzutem na kosztach) transakcji niekontrolowanej.

Porównywalność transakcji: wymagana przepisami rozdziału 2 Analiza porównywalności transakcji w związku z rozdziałem 3 Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Wzór matematyczny:  CT = (KB + KP) * (1 + n)

gdzie:

CT – cena transferowa
KB – koszty bezpośrednie dotyczące przedmiotu transakcji
KP – koszty pośrednie (z wyłączeniem kosztów ogólnego zarządu) przypisane dzięki kluczom alokacyjnym do przedmiotu transakcji
n – wysokość narzutu zysku

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991