top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

FAQ: Pytania i odpowiedzi

 • Czym są ceny transferowe?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne lub świadczy usługi podmiotom powiązanym. Dokładna definicja cen transferowych została przedstawiona tutaj >>

 • Kiedy podmioty można uznać za powiązane?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Podmioty są powiązane jeśli występują pomiędzy nimi bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (>5% udziału
  w kapitale innego podmiotu) lub personalne (wynikające ze stosunku pracy lub stosunków rodzinnych). Szczegółowy opis powiązań znajduje się tutaj >>

 • Kogo dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Obowiązek dokumentowania transakcji dotyczy podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi (zagranicznymi lub krajowymi), transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, transakcji z podmiotami prowadzącymi działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład. Zakres podmiotowy obejmuje zarówno podatników CIT i PIT. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

 • Kiedy należy przygotować dokumentację podatkową?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Dokumentacja podatkową należy przygotować w sytuacji, gdy dana transakcja przekroczy ustawowo określony limit zobowiązujący do jej sporządzenia. Dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana na bieżąco. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

 • W jaki sposób ustala się limity transakcyjne?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Limity transakcyjne w wysokości: 20 000, 30 000, 50 000 i 100 000 euro zostały wskazane w ustawach o podatkach dochodowych. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zrealizowana dokumentowana transakcja. Tabelę z limitami transakcyjnymi znajdziesz tutaj >>

 • Co to jest dokumentacja podatkowa cen transferowych i w jakim celu się ją przygotowuje?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Dokumentacja podatkowa jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przepisami podatkowymi. Obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja lub suma transakcji podlegająca obowiązkowi dokumentacyjnemu powinna zostać opisana w określony w przepisach podatkowych sposób. Przygotowuje się ją w celu uchronienia podatnika przed sankcjami grożącymi za jej brak. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

 • Z jakich elementów składa się dokumentacja podatkowa?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Dokumentacja podatkowa składa się z elementów wskazanych w ustawach o podatku dochodowym,
  są one następujące:

  • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa oraz podejmowane ryzyko),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

  Więcej na temat dokumentacji podatkowej znajdziesz tutaj >>

 • Co grozi podatnikowi, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Główną sankcją grożącą podatnikowi, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej jest zastosowanie przez administrację podatkową karnej stawki podatku w wysokości 50% w stosunku do różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe. Za uchybienia w tym zakresie grozi także szereg innych sankcji. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

 • Czy do refaktury należy przygotować dokumentację podatkową?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Do refaktury należy przygotować dokumentację podatkową w przypadku spełnienia innych warunków zaistnienia obowiązku dokumentacyjnego. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której podatnik przygotował już dokumentację do transakcji, której dotyczy refaktura. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

 • Co to jest podatkowa grupa kapitałowa?

  Zwiń Zobacz odpowiedź

  Podatkowa grupa kapitałowa składa się z przynajmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991