top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Afrykańskie Forum Podatkowe

  Zwiń Definicja

  Powstała w 2008 roku organizacja promująca i ułatwiająca wzajemną współpracę afrykańskich organów skarbowych
  i innych interesariuszy w celu poprawy efektywności ustawodawstwa podatkowego i administracji podatkowej. Jednym
  z obszarów zainteresowania AFP są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności procedury ich rozliczania.
  więcej…

 • Akcja

  Zwiń Definicja

  Akcja jest papierem wartościowym wyemitowanym przez spółkę akcyjną reprezentującym część jej kapitału zakładowego. Jest to najważniejszy spośród instrumentów udziałowych służących do transferu kapitału.

  Akcje dzieli się na:

  • imienne,
  • na okaziciela, oraz
  • zwykłe,
  • uprzywilejowane.
 • Aktywa

  Zwiń Definicja

  Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

  Aktywa można podzielić na:

  • aktywa obrotowe (majątek obrotowy),
  • aktywa trwałe (majątek trwały).
 • Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)

  Zwiń Definicja

  Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa zostaną zamienione na środki pieniężne lub zużyte w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub tzw. cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Aktywa obrotowe dzieli się na zapasy, należności krótkoterminowe oraz inwestycje krótkoterminowe.

 • Aktywa trwałe (majątek trwały)

  Zwiń Definicja

  Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo, przynajmniej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym okres ten biegnie od dnia bilansowego. Aktywa trwałe charakteryzują się niskim stopniem płynności.

  Do grupy aktywów trwałych zalicza się:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 • Alokacja kosztów

  Zwiń Definicja

  Alokacja kosztów polega na przypisaniu wspólnych kosztów pośrednich do różnych jednostek, procesów lub produktów.
  Jest definiowana jako:

  • proporcjonalny podział lub rozbicie kosztów; lub
  • proces rozliczania kosztów na działania bądź obiekty kosztów w warunkach braku bezpośredniej miary ponoszenia kosztów.
 • Analiza aktywów

  Zwiń Definicja

  Analiza aktywów jest pochodną analizy funkcji i polega na zidentyfikowaniu składników materialnych oraz niematerialnych majątku stron transakcji (w tym również kapitału ludzkiego oraz know-how), które będą wykorzystywane w trakcie realizacji transakcji. Angażowanie w transakcję / transakcje aktywów o większej wartości może uzasadniać ustalenie wynagrodzenia na wyższym poziomie.
  więcej…

 • Analiza funkcji

  Zwiń Definicja

  Analiza wykonywanych funkcji przez strony transakcji jest pierwszą oraz najważniejszą spośród analiz prezentowanych w dokumentacji podatkowej lub analizie porównywalności. Ma ona na celu przedstawienie zaangażowania stron w danej transakcji poprzez przedstawienie procesów w niej wstępujących oraz przydzielenie ich do jednej lub większej liczby stron transakcji. Analiza funkcji jest analizą pierwotną, która bezpośrednio oraz pośrednio determinuje analizę zaangażowanych aktywów (analiza aktywów), analizę ponoszonych ryzyk (analizę ryzyk) oraz analizę kosztów.
  więcej…

 • Analiza funkcjonalna

  Zwiń Definicja

  Analiza funkcjonalna stanowi zespół trzech analiz, wśród których wyróżniany analizę wykonywanych funkcji (analiza funkcji), analizę zaangażowanych aktywów (analiza aktywów) oraz analizę ponoszonych ryzyk (analiza ryzyk). Analiza funkcjonalna stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy kosztów.
  więcej…

 • Analiza kosztów

  Zwiń Definicja

  Analiza ta ma na celu określenie kosztów związanych z funkcjami realizowanymi przez strony transakcji, angażowanymi przez nie aktywami i ponoszonym ryzykiem. Uwzględnione w niej koszty są kosztami prognozowanymi lub pewnymi
  (np. zakup nieruchomości).
  więcej…

 • Analiza porównywalności transakcji rynkowych

  Zwiń Definicja

  Analiza porównywalności transakcji rynkowych dotyczy szczegółowej analizy transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy podmiotami niezależnymi. Analiza ta obejmuje porównanie danych finansowych
  (w tym handlowych) w formie wewnętrznej tzw. porównanie wewnętrzne (na podstawie danych wewnętrznych w zakresie tożsamych lub podobnych transakcji) lub zewnętrznej tzw. porównanie zewnętrzne (na podstawie danych rynkowych,
  w zakresie porównywalnych transakcji).

  Celem analizy porównywalności jest uzasadnienie rynkowego charakteru realizowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie wyników uzyskiwanych przez te podmioty w porównywalnych transakcjach wewnętrznych lub przez podmioty niezależne na gruncie porównania zewnętrznego. Transakcje są porównywalne, jeśli żadna z różnic pomiędzy nimi nie może w sposób istotny wpłynąć materialnie na czynnik brany pod uwagę w metodyce (np. cenę lub marżę) lub jeżeli można wprowadzić należycie dokładne korekty, aby wyeliminować istotne skutki materialne takich różnic.

 • Analiza resztowa

  Zwiń Definicja

  Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, która przeprowadza podział globalnego zysku z badanych transakcji kontrolowanych w dwóch etapach. W pierwszym etapie każdemu uczestnikowi przypisany jest dostateczny zysk zapewniający podstawowy dochód, właściwy dla typu transakcji, w którą uczestnik jest zaangażowany. W drugim etapie wszelkie pozostałe resztowe zyski (straty) pozostające po pierwszym podziale zostają rozdzielone pomiędzy strony na podstawie analizy faktów i okoliczności, które mogą wskazać, jak ta pozostała kwota resztowa zostałaby podzielona pomiędzy przedsiębiorstwa niezależne.

 • Analiza ryzyka

  Zwiń Definicja

  Analiza ryzyka jest pochodną analizą funkcji i aktywów. Polega na identyfikacji ryzyk ponoszonych przez strony transakcji
  w celu jej realizacji. Analiza ryzyka przeprowadzana jest w oparciu o obowiązującą na wolnym rynku zasadę, że strona obarczona większym ryzykiem jest wyżej wynagradzana, niż podmiot ponoszący niewielkie ryzyko.
  więcej…

 • Analiza udziału

  Zwiń Definicja

  Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, w której połączone zyski z kontrolowanych transakcji są dzielone między przedsiębiorstwa powiązane na podstawie względnej wartości działań wykonywanych w tych transakcjach (uwzględniając użyte aktywa i ponoszone ryzyko) przez każde z przedsiębiorstw powiązanych i uzupełnione, na ile to możliwe, przez zewnętrzne dane rynkowe, wskazujące, w jaki sposób niezależne przedsiębiorstwa podzieliłyby zyski w podobnych okolicznościach.
  więcej…

 • Aport

  Zwiń Definicja

  Wkład niepieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego w spółce handlowej.  Aport może przybrać postać  wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991