top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Inflacja

  Zwiń Definicja

  Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z utratą wartości pieniądza. Pociąga ona za sobą wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczki od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych.

  Jeżeli procesom inflacyjnym towarzyszy stagnacja gospodarcza mówi się o stagflacji, natomiast w przypadku wystąpienia recesji gospodarczej o slumpflacji.

 • Inwestycje

  Zwiń Definicja

  Inwestycje są to aktywa, które jednostka (osoba fizyczna lub prawna) posiada w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Korzyści te mogą wynikać z przyrostu wartości tych aktywów, z uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Inwestycje dzielą
  się na długo- i krótkoterminowe.

 • Inwestycje długoterminowe

  Zwiń Definicja

  Do inwestycji długoterminowych zalicza się w szczególności nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości oraz długoterminowe aktywa finansowe, czyli nieprzeznaczone do obrotu akcje, udziały, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki oraz inne długoterminowe aktywa finansowe płatne i wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 • Inwestycje krótkoterminowe

  Zwiń Definicja

  Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się głównie krótkoterminowe aktywa finansowe, czyli składniki majątku, które znajdują się w posiadaniu jednostki przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, a w szczególności:

  • akcje i inne papiery wartościowe przeznaczone do sprzedaży,
  • udzielone innym jednostkom pożyczki,
  • środki pieniężne ulokowane na terminowych rachunkach bankowych,
  • środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
  • inne środki pieniężne (np. czeki i weksle obce).

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991