top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Kapitał (fundusz) obcy

  Zwiń Definicja

  Kapitał obcy to obce źródło finansowania zasobów majątkowych, które zostały oddane do dyspozycji przedsiębiorstwa na określony czas. Zawsze ma charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa. Cechami kapitału obcego są: czasowość wykorzystania środków obcych, konieczność zwrotu w określonym terminie oraz odpłatność za możliwość jego wykorzystywania.

 • Kapitał (fundusz) własny

  Zwiń Definicja

  Pieniężny odpowiednik majątku stanowiącego własność przedsiębiorstwa ustalony zgodnie ze statutem, umową
  o utworzeniu lub przepisami o gospodarce finansowej przedsiębiorstwa. Obejmuje on kapitał podstawowy, należne
  lecz niewniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
  i pozostałe kapitały rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

 • Kapitał obrotowy (kapitał pracujący)

  Zwiń Definicja

  Kapitał obrotowy jest miarą finansową wykorzystywaną do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi on nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. W jego skład wchodzą aktywa, które pozostają
  w przedsiębiorstwie przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Kapitał obrotowy obrazuje ile aktywów obrotowych jest finansowanych kapitałem długoterminowym.

 • Kapitał stały

  Zwiń Definicja

  Kapitał stały to zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa kapitał o charakterze długoterminowym. Stanowi on sumę kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych, rezerw długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

 • Kary odnoszące się do dokumentacji

  Zwiń Definicja

  Kary administracyjne (lub cywilne) nakładane z powodu nieprzestrzegania wymogów DCT UE lub krajowych wymogów związanych z dokumentacją w państwie członkowskim UE (w zależności od wymogów, do których przestrzegania zobowiązała się grupa przedsiębiorstw międzynarodowych) w terminie, w którym DCT UE lub krajowa dokumentacja wymagana przez państwo członkowskie UE miała zostać przedłożona administracji podatkowej.
  więcej…

 • Kary związane z brakiem współpracy

  Zwiń Definicja

  Kary administracyjne (lub cywilne) nakładane z powodu nieterminowego przestrzegania specjalnych wniosków administracji podatkowej dotyczących przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów wykraczających poza DCT UE lub krajowe wymogi związane z dokumentacją w państwie członkowskim UE (w zależności od wymogów, do których przestrzegania zobowiązała się grupa przedsiębiorstw międzynarodowych).

 • Kary związane z korektą

  Zwiń Definicja

  Sankcje przewidziane w Rezolucji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 27.06.2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE). Stosowane są z powodu nieprzestrzegania zasady ceny rynkowej. Zwykle pobierane w formie
  dopłaty o ustalonej z góry wysokości lub stanowiącej określony odsetek wartości korekty ceny transferowej lub kwoty niezadeklarowanego podatku.

 • Korekta kompensacyjna

  Zwiń Definicja

  Korekta, w której podatnik podaje cenę transakcyjną dla celów podatkowych, która według podatnika jest ceną wolnorynkową w ramach transakcji między podmiotami powiązanymi, nawet jeśli różni się od rzeczywiście stosowanej
  przez przedsiębiorstwa powiązane. Korekta taka powinna być dokonana przed złożeniem zeznania podatkowego.

 • Korekta pierwotna

  Zwiń Definicja

  Korekta podlegających opodatkowaniu zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa dokonywana przez jedną administrację podatkową w wyniku stosowania zasady pełnej konkurencji do transakcji obejmujących przedsiębiorstwo powiązane położone na terytorium podlegającym kompetencji innej administracji podatkowej.

 • Korekta współzależna

  Zwiń Definicja

  Korekta zobowiązania podatkowego podmiotu powiązanego dokonana w drugim kraju przez administrację podatkową tego kraju, odpowiadająca poprawce pierwotnej dokonanej przez administrację podatkową w pierwszym kraju, tak aby podział zysków pomiędzy tymi dwoma krajami był spójny.

 • Korekta wtórna

  Zwiń Definicja

  Korekta, która wynika z nałożenia podatku na transakcję wtórną.

 • Koszty bezpośrednie

  Zwiń Definicja

  Koszty bezpośrednie są wynikiem podziału kosztów w układzie kalkulacyjnym. Ich wysokość może być bezpośrednio przydzielona do poszczególnych produktów lub usług na podstawie dokumentów źródłowych. Do kosztów tych zaliczamy
  na przykład koszt surowców, materiałów lub robocizny bezpośredniej.

 • Koszty operacyjne

  Zwiń Definicja

  Koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa obejmujące:

  • wartość netto sprzedanych lub likwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty prowadzonej działalności socjalnej,
  • przekazane darowizny,
  • zapłacone kary, grzywny i odszkodowania,
  • odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów oraz należności,
  • spisanie przedawnionych, umorzonych lub nieściągalnych należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
  • utworzenie rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi.
 • Koszty pośrednie

  Zwiń Definicja

  Koszty pośrednie są wynikiem podziału kosztów w układzie kalkulacyjnym. Kosztów tego typu nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych produktów lub usług. Koszty wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, które mogą być wspólne dla wielu produktów lub usług (np. koszty działu napraw, który obsługuje urządzenia do wytwarzania różnych produktów).

 • Koszty stałe

  Zwiń Definicja

  Koszty stałe są niezależne od wielkości produkcji, a jej wahania nie mają wpływu na ich wysokość. Do kosztów stałych zalicza się m.in. amortyzację i koszty ogólnego zarządu.

 • Koszty zmienne

  Zwiń Definicja

  Koszty zmienne są uzależnione od wielkości produkcji, jak np. zużycie materiałów bezpośrednich, energii czy robocizny bezpośredniej.

  Spośród kosztów zmiennych rozróżnia się:

  • koszty zmienne proporcjonalnie – koszty zmieniają się w takim samym stopniu jak wielkość produkcji,
  • koszty zmienne progresywnie – koszty zmieniają się w większym stopniu niż rozmiary produkcji, co oznacza, że jednostkowym przyrostom wielkości produkcji odpowiadają coraz większe przyrosty kosztów,
  • koszty zmienne degresywnie – zmiany kosztów są mniejsze niż zmiany rozmiarów produkcji.
 • Kredyt kupiecki (kredyt handlowy)

  Zwiń Definicja

  Kredyt kupiecki jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Umożliwia on prowadzenie działalności handlowej w sytuacji, gdy potencjalni nabywcy nie mają wystarczających środków finansowych, aby kupić towar w momencie oferowania go do sprzedaży, a równocześnie sprzedawcy nie mogą znaleźć nabywców, którzy mogliby natychmiast zapłacić im gotówką.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991