top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Marża ceny odprzedaży

  Zwiń Definicja

  Kwota, z której odsprzedawca stara się pokryć własne koszty sprzedaży i inne koszty operacyjne w ramach wykonywanych funkcji (z uwzględnieniem wykorzystywanych aktywów i ponoszonego ryzyka), aby osiągnąć odpowiedni zysk.

 • Metoda fakturowania bezpośredniego

  Zwiń Definicja

  Metoda, która polega na bezpośrednim fakturowaniu w stosunku 1:1 poszczególnych usług międzynarodowych na podstawie jasno ustalonych zasad.

 • Metoda fakturowania pośredniego

  Zwiń Definicja

  Metoda, która polega na fakturowaniu poszczególnych usług międzynarodowych na podstawie metody przypisywania
  i podziału kosztów za pomocą kluczy kalkulacyjnych.

 • Metoda koszt pełny plus

  Zwiń Definicja

  Metoda koszt pełny plus polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie wszystkich kosztów (koszty pełne, przez który należy rozumieć koszty bezpośrednie, pośrednie oraz koszty ogólnego zarządu) związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego
  z warunków rynkowych i wykonywanych przez te podmioty funkcji, zaangażowanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk.
  więcej…

 • Metoda negocjacyjna

  Zwiń Definicja

  Metoda negocjacyjna polega na uzgodnieniu wysokości ceny transferowej w danej transakcji w trakcie dwu- lub wielostronnych negocjacji cenowych.
  więcej…

 • Metoda podziału dochodu według formuł (formulary apportionment method)

  Zwiń Definicja

  Metoda ta zwana jest również metodą jednolitego opodatkowania przedsiębiorstwa (unitary taxation). Jest to system wyceny transferów powstały w USA i Kanadzie na potrzeby przypisania dochodów przedsiębiorstwa poszczególnym stanom lub prowincjom. Polega na podziale skonsolidowanego zysku grupy na poszczególne przedsiębiorstwa powiązane na podstawie formuły opartej na czynnikach takich, jak: udział w sprzedaży ogółem, zatrudnienie i aktywa.

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

  Zwiń Definicja

  Porównuje ceny przedmiotu transakcji ustalonej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną
  w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określenie wartości rynkowej przedmiotu transakcji.
  więcej…

 • Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

  Zwiń Definicja

  Metoda rozsądnej marży pozwala na ustalenie ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku porównywalnym do poziomu bazy kosztowej i narzutu zysku ustalanych pomiędzy podmiotami niezależnymi.
  więcej…

 • Metody zysku transakcyjnego

  Zwiń Definicja

  Polegają na określeniu ceny transferu na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w danej transakcji. W tej grupie wyróżnia się metodę podziału zysków i metodę marży transakcyjnej netto.

 • Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) oraz międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)

  Zwiń Definicja

  Standardy rachunkowości przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunkowości. Organizacją opracowującą ujednolicone zasady rachunkowości jest Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Comitee (IASC).

  Celem tej organizacji jest:

  • formułowanie i publikowanie standardów rachunkowości, które powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych, jak też promowanie standardów w celu ich przestrzegania i zaakceptowania na całym świecie,
  • działalność zmierzająca do poprawy i ujednolicenia regulacji i standardów rachunkowości oraz procedur prezentacji sprawozdań finansowych.

  Zakres obowiązywania MSR różni się w zależności od poszczególnych krajów, z tym, że wiele z nich przyjęło MSR jako oficjalne standardy rachunkowości. W Polsce obowiązujące są przepisy Ustawy o rachunkowości i dopiero w przypadku braku uregulowań w danym zakresie, należy kierować się MSR. Jedynie spółki giełdowe będące częścią grupy kapitałowej mają obowiązek stosowania standardów MSR/MSSF. MSR określa m.in.: sposób prezentacji danych finansowych; metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów; zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym; sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych; metody prezentacji majątku trwałego, itp.

 • Mienie niematerialne handlowe

  Zwiń Definicja

  Mienie niematerialne wykorzystywane w ramach działalności handlowej, takiej jak wytwarzanie dobra lub świadczenie usługi, albo prawa niematerialnego, które samo w sobie stanowi mienie przemysłowe lub handlowe przekazane innym podmiotom lub wykorzystywane w ramach wykonywania działalności przemysłowej lub handlowej.

 • Mienie niematerialne marketingowe

  Zwiń Definicja

  Mienie niematerialne związane z działalnością marketingową, które przyczynia się do eksploatacji handlowej produktu lub usługi lub ma dużą wartość promocyjną dla danego produktu.

 • Modelowa Konwencja OECD

  Zwiń Definicja

  Modelowa Konwencja jest dokumentem odnoszącym się w głównej mierze do zjawiska eliminacji podwójnego opodatkowania. Ponadto porusza takie kwestie jak zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania i opisuje zasady równego traktowania.

 • Modelowa Konwencja OECD Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych

  Zwiń Definicja

  Wytyczne stanowią zestaw akceptowanych dobrowolnie zasad i praktyk w zakresie cen transferowych, których deklarują się przestrzegać firmy działające w krajach OECD i pochodzące z krajów OECD. Wytyczne zostały zgromadzone w 10 rozdziałach.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991