top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Nadwyżka finansowa

  Zwiń Definicja

  Dodatnia różnica pomiędzy uzyskanymi wpływami a poniesionymi wydatkami. Może być wyznaczana w ujęciu memoriałowym w oparciu o uzyskane przychody i poniesione koszty, przyjmując wówczas postać dodatniego wyniku finansowego (zysku), bądź też w ujęciu realnym uwzględniającym faktyczny przepływ wszelkich strumieni pieniężnych, przyjmując postać przepływów pieniężnych, które w ujęciu netto stają się bezpośrednim źródłem przyrostu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

 • Należności długoterminowe

  Zwiń Definicja

  Należności o terminie zapadalności powyżej roku. Do należności tych mogą należeć np. udzielone pożyczki długoterminowe oraz inne należności, które spłacone zostaną w terminie późniejszym niż 12 miesięcy, za wyjątkiem należności handlowych (z tytułu dostaw i usług).

 • Należności krótkoterminowe

  Zwiń Definicja

  Należności krótkoterminowe zaliczane są aktywów obrotowych i obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu
  12 miesięcy od dnia bilansowego.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991