top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

  Zwiń Definicja

  Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (tzw. obowiązek dokumentacyjny) został określony w art. 9a ustawy
  CIT oraz w art. 25a ustawy PIT. Obowiązek ten dotyczy podmiotów powiązanych oraz podmiotów realizujących transakcje
  z rezydentami krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych) oraz podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP poprzez zagraniczny zakład.

 • Odsetki

  Zwiń Definicja

  Odsetki definiuje się jako dochód otrzymany przez pożyczkodawcę za rezygnację z dysponowania pożyczonym kapitałem bądź też jako cenę, płaconą przez pożyczkobiorcę za możliwość uzyskania kapitału i swobodnego nim dysponowania.

 • Odstępne w ramach porozumienia CCA

  Zwiń Definicja

  Odszkodowanie, jakie uczestnik wycofujący się z istniejącego już porozumienia CCA może otrzymać od innych uczestników z tytułu faktycznego przekazania jego udziału w wynikach działań dokonanych w przeszłości w ramach tego porozumienia.

 • Organizacja pozarządowa

  Zwiń Definicja

  Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia.

 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

  Zwiń Definicja

  Organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym utworzona 30 września 1961 roku w Paryżu. Zrzesza 34 państwa będące najwyżej rozwiniętymi gospodarkami świata. Podstawowym celem organizacji jest osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej. Dodatkowo Komitet Spraw Podatkowych OECD zajmuje się zagadnieniem cen transferowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych i publikuje raporty na ten temat.

 • Ośrodek (centrum) inwestycyji

  Zwiń Definicja

  Jednostka odpowiedzialna za relacje pomiędzy zyskiem a całkowitymi zasobami zainwestowanymi w tę jednostkę, czyli za wykorzystanie kontrolowanych przez nią aktywów. Kierownik ośrodka inwestycji posiada pełny zakres uprawnień i odpowiedzialności, a więc sprawuje kontrolę nad kształtowaniem się kosztów, uzyskiwaniem przychodów oraz nad inwestycjami. Im większa niezależność przyznana takim jednostkom w ramach grupy przedsiębiorstw międzynarodowych, tym bardziej upodabniają się one do niezależnych przedsiębiorstw. Ośrodek inwestycji rozumiany w sposób wąski sprowadza się do scedowania na daną jednostkę odpowiedzialności za pojedynczy projekt inwestycyjny.

 • Ośrodek (centrum) kosztów

  Zwiń Definicja

  Jednostka posiada swobodę podejmowania decyzji generujących koszty oraz otrzymuje informacje niezbędne do kontroli realizacji decyzji i poziomu ponoszonych kosztów. Centrum kosztów otrzymuje zazwyczaj plan rzeczowy, stanowiący przydział zadań do wykonania. Ośrodki kosztów to najczęściej wydziały produkcyjne przedsiębiorstwa, które nie prowadzą sprzedaży do kontrahentów zewnętrznych.

 • Ośrodek (centrum) przychodów

  Zwiń Definicja

  Ośrodek ten odpowiedzialny jest za osiągnięcie określonego poziomu przychodów. Kierownictwo ośrodka przychodów może samodzielnie decydować o cenie, strukturze asortymentowej oraz o wielkości sprzedaży. Ośrodkami odpowiedzialności za przychody są najczęściej wyodrębnione działy sprzedaży.

 • Ośrodek (centrum) zysku

  Zwiń Definicja

  Jednostka odpowiedzialna za różnice pomiędzy przychodami a kosztami, czyli za ich wzajemną relację. Ośrodek taki sprawuje kontrolę zarówno nad kosztami (ich poziomem i miejscem powstawania), jak i nad przychodami (analogicznie jak centrum przychodów może samodzielnie decydować o cenach, strukturze asortymentowej i wielkości sprzedaży).
  Ośrodki odpowiedzialne za zysk to najczęściej zakłady finalne prowadzące sprzedaż zewnętrzną lub rzadziej zakłady półfabrykatów i zakłady pomocnicze prowadzące sprzedaż wewnętrzną.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991