top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Pacific Association of Tax Administration (PATA)

  Zwiń Definicja

  Międzyrządowa organizacja zajmująca się zagadnieniami podatkowymi i zrzeszająca największe państwa basenu Oceanu Spokojnego. Jej członkami są Australia, Kanada, Japonia i Stany Zjednoczone. W 2003 roku organizacja wydała dokument „PATA Transfer Pricing Documentation Package”, w którym przedsiębiorstwom z państw członkowskich dano możliwość przygotowywania tylko jednego pakietu dokumentacji podatkowej cen transferowych. Jest on odpowiedni do przedstawienia wszystkim czterem administracjom podatkowym.
  więcej…

 • Papiery wartościowe

  Zwiń Definicja

  Dokument uosabiający przysługujące jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i losy loteryjne.

 • Pasywa bieżące

  Zwiń Definicja

  Pasywa bieżące to aktualne zobowiązania przedsiębiorstwa płatne na żądanie lub których spłatę przewiduje się w ciągu jednego roku.

 • Płatność wyrównawcza w ramach porozumienia CCA

  Zwiń Definicja

  Płatność dokonywana zazwyczaj przez jednego uczestnika lub uczestników porozumienia CCA na rzecz innego uczestnika tego porozumienia w celu skorygowania proporcjonalnych składek uczestników. Płatność ta podwyższa wartość udziałów płatnika i obniża wartość udziałów odbiorcy o kwotę wypłaty.

 • Płynność finansowa

  Zwiń Definicja

  Płynność finansowa to zdolność do spłaty bieżących zobowiązań. Zachowanie płynności finansowej oznacza, że przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi oraz środkami obrotowymi, które można zamienić na gotówkę, żeby w razie konieczności szybko uregulować swoje bieżące zobowiązania. Im szybciej przedsiębiorstwo może pozyskać w ten sposób gotówkę na realizację zobowiązań, tym wyższa jest jego płynność finansowa.

 • Podatkowa grupa kapitałowa (PGK)

  Zwiń Definicja

  Podatkowa grupa kapitałowa jest instytucją prawa podatkowego regulowaną przepisami Ustawy o podatku od osób prawnych, w której podatek dochodowy należny za dany rok podatkowy liczony jest od łącznych dochodów jej uczestników. Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Podatkowe metody tradycyjne

  Zwiń Definicja

  Podatkowymi metodami tradycyjnymi są: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży oraz metoda rozsądnej marży koszt-plus. W literaturze przedmiotu metody te nazywane są metodami transakcyjnymi.
  więcej…

 • Podmioty powiązane

  Zwiń Definicja

  Podmioty gospodarcze, pomiędzy którymi występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (>5% udziału
  w kapitale innego podmiotu) lub personalne (wynikające ze stosunku pracy lub stosunków rodzinnych).
  więcej…

 • Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym

  Zwiń Definicja

  Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym polega na tym, że przedmiot opodatkowania jest tożsamy, ale jego podmioty różnią się między sobą. Sytuacja taka ma miejsce np. przy nałożeniu podatku na dochód osiągnięty przez spółkę kapitałową zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie wspólników. Występowanie podwójnego opodatkowania typu ekonomicznego jest dopuszczalne w klasycznych systemach podatkowych i z zasady nie podlega eliminacji.

 • Podwójne opodatkowanie w sensie prawnym

  Zwiń Definicja

  Nałożenie porównywalnych podatków w dwu lub więcej państwach na tego samego podatnika, z tego samego tytułu i za taki sam okres.

 • Polityka cen transferowych (PCT)

  Zwiń Definicja

  Zbiór zasad i reguł postępowania podmiotów należących do grupy kapitałowej w zakresie zawierania przez nie transakcji wewnątrzgrupowych. Reguły i zasady postępowania wyznacza komórka decyzyjna grupy, która takim działaniem zmierza do realizacji określonych celów.

 • Porównanie wewnętrzne

  Zwiń Definicja

  Porównania wewnętrznego dokonuje się na podstawie cen, marż lub zysków, jakie stosuje badany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi.

 • Porównanie zewnętrzne

  Zwiń Definicja

  Porównania zewnętrznego dokonuje się na podstawie cen, marż lub zysków, jakie stosują w porównywalnych transakcjach niezależne podmioty.

 • Porównywalność transakcji

  Zwiń Definicja

  Porównywalność transakcji zachodzi, jeśli żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub gdy można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek eliminujących istotne efekty takich różnic.

 • Porozumienie o podziale kosztów (CSA – Cost Sharing Agreement)

  Zwiń Definicja

  Umowa pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do jednej grupy przedsiębiorstw międzynarodowych polegająca na tym, że jedno z nich świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz pozostałych. Koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorstwo świadczące te usługi są dzielone ex post według odpowiedniego klucza na poszczególne przedsiębiorstwa uczestniczące w porozumieniu i czerpiące korzyści z tych usług.

 • Porozumienie o repartycji kosztów (CCA - Cost Contribution Arrangement)

  Zwiń Definicja

  Porozumienie o repartycji kosztów jest umową ramową zawieraną pomiędzy przedsiębiorstwami, która pozwala im dzielić koszty i ryzyko związane z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem oraz uzyskaniem aktywów, usług lub praw. Porozumienie określa charakter i zakres interesów każdego uczestnika porozumienia w takich dobrach, usługach lub prawach. Korzyść jaką osiąga uczestnik porozumienia CCA jest proporcjonalna do jego udziału w całości wkładów do tego porozumienia. Wkład do CCA uczestnik wnosi ex ante, tj. przed uzyskaniem efektów działań w ramach porozumienia.
  więcej…

 • Potencjał zysku

  Zwiń Definicja

  Potencjał zysku oznacza oczekiwane przyszłe zyski. W niektórych przypadkach może obejmować straty. Określenie to jest często stosowane dla celów oszacowania wolnorynkowego wynagrodzenia za transfer dóbr niematerialnych lub działalności, lub dla obliczenia wolnorynkowego odszkodowania za rozwiązanie lub istotne renegocjowanie istniejących porozumień, gdy ustali się, że takie odszkodowanie lub wynagrodzenie miałoby miejsce między niezależnymi stronami w porównywalnych okolicznościach.

 • Potrącenie umyślne

  Zwiń Definicja

  Korzyść zapewniona w ramach grupy przez jedno przedsiębiorstwo powiązane innemu przedsiębiorstwu powiązanemu, która jest w pewnym stopniu umyślnie zrównoważona przez inne korzyści otrzymane w zamian przez to przedsiębiorstwo.

 • Pożyczka

  Zwiń Definicja

  Pożyczka to umowa lub operacja zawierana pomiędzy dwiema stronami (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą). Polega ona na pozostawieniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

 • Procedura polubowna

  Zwiń Definicja

  Procedura, za pomocą której administracje podatkowe prowadzą między sobą konsultacje w celu rozwiązywania sporów dotyczących stosowania konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Procedura opisana i dozwolona przez art. 25 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD może być stosowana do wyeliminowania podwójnego opodatkowania mogącego wyniknąć z korekty ceny transferowej.

 • Przedsiębiorstwo

  Zwiń Definicja

  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Obejmuje ono w szczególności:

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa
   rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania
   z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
  • koncesje, licencje i zezwolenia,
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
  • tajemnice przedsiębiorstwa,
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Przychód

  Zwiń Definicja

  Przychód to uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomość. Przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym.

 • Przychody ze sprzedaży

  Zwiń Definicja

  Przychody ze sprzedaży rozumiane są jako wartość sprzedaży, którą wylicza się jako iloczyn ilości sprzedanych wyrobów/ robót/ towarów/ materiałów oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991