top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Refaktura

  Zwiń Definicja

  Refakturowanie oznacza ponowienie czynności fakturowania, czyli dokumentowania sprzedaży. Czynność ta jest skutkiem dokonania dalszej odsprzedaży uprzednio zakupionych towarów lub usług.

 • Rentowność

  Zwiń Definicja

  Jest miarą efektywności gospodarowania, działania przedsiębiorstwa. Obliczana jest jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej, dla której rentowność jest wyznaczana. Rentowność należy do najważniejszych mierników oceny dochodowości przedsiębiorstwa.

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

  Zwiń Definicja

  Suma złożonych procesów i działań mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, poprawę uzyskiwanych przez nie wyników ekonomicznych oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa.

 • Rezerwy

  Zwiń Definicja

  Przez rezerwy rozumie się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się
  w uzasadnionej i racjonalnie oszacowanej wysokości na przypadające na dany okres (ale jeszcze nieponiesione) koszty,
  na znane jednostce ryzyko związane z operacjami w toku i grożące z tego tytułu straty i skutki innych zdarzeń.

 • Rezerwy na zobowiązania

  Zwiń Definicja

  Rezerwy na zobowiązania stanowią szczególny rodzaj zobowiązań. Odzwierciedlają one wynikający z przeszłych zdarzeń, niedający się uniknąć, obowiązek jednostki wykonania w przyszłości świadczeń (zapłaty, dostaw, usług), których kwotę można wiarygodnie oszacować, jednak ani ich ostateczna wysokość, ani termin zaspokojenia, a często także kontrahent, mający otrzymać te świadczenia, nie są w danej chwili (w momencie ich ujęcia) pewne.

 • Rozliczenia międzyokresowe bierne

  Zwiń Definicja

  Rozliczenia te tworzone są na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione, ale są związane
  z już osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Dlatego bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów interpretuje się jako kwoty ujęte w kosztach danego okresu, dla których zobowiązania powstaną w przyszłych okresach sprawozdawczych. W przeciwieństwie do rezerw, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ustala się na ściśle określone świadczenia, a nie na ryzyko ich wystąpienia. Stopień prawdopodobieństwa poniesienia wydatków w przypadku biernych rozliczeń jest znacznie wyższy, czasami wręcz pewny, co odróżnia je od rezerw na zobowiązania, które tworzone są na znane jednostce ryzyko. Przykładem może być np. zużycie wody, odczytywane na podstawie licznika, na które faktura przychodzi raz na kwartał na koniec okresu.

 • Rozliczenia międzyokresowe czynne

  Zwiń Definicja

  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo w okresie obecnym,
  a dotyczącymi przyszłych okresów sprawozdawczych (np. prenumerata, ubezpieczenie czy abonament). Koszty przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące w ciągu jednego roku obrotowego, jak również w okresie najczęściej nie przekraczającym 5 lat.

 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Zwiń Definicja

  Rozliczenia międzyokresowe są terminem pochodzącym z rachunkowości oznaczającym koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie, a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów dzieli się na:

  • rozliczenia międzyokresowe czynne, prezentowane po stronie aktywów,
  • rozliczenia międzyokresowe bierne, prezentowane po stronie pasywów.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991