top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Zakres pełnej konkurencji (arm's length range)

  Zwiń Definicja

  Różnice w cenach, które mogą być zaakceptowane przy ustaleniu, czy warunki transakcji kontrolowanej są zgodne z zasadą pełnej konkurencji i które wynikają bądź z zastosowania tej samej metody wyceny transferu do różnorodnych porównywalnych danych, bądź ze stosowania rożnych metod wyceny transferu.

 • Zapasy

  Zwiń Definicja

  Zakupione lub wytworzone przez przedsiębiorstwo, przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w produkcji wyroby gotowe, towary, materiały, produkcja w toku, grunty i nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. W podstawowym rozumieniu, zapasy są dobrami niewykorzystywanymi przez spółkę w danej chwili, ale trzymanymi z intencją wykorzystania. Zapasy utrzymywane są w celu zapewnienia ciągłości procesu produkcji i sprzedaży.

 • Zasada ceny rynkowej (the arm's length principle)

  Zwiń Definicja

  Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny odzwierciedlać warunki, jakie byłyby skłonne przyjąć podmioty niezależne realizujące daną transakcję w warunkach porównywalnych. Zasada ta znana jest także jako zasada dystansu, zasada pełnej konkurencji lub zasada długości ramienia.
  więcej…

 • Znormalizowana dokumentacja

  Zwiń Definicja

  Jednolity zestaw zasad dotyczący wymogów związanych z dokumentacją określony dla całej UE, zgodnie z którym wszystkie przedsiębiorstwa w Państwach Członkowskich sporządzają odrębne i specjalne zestawy dokumentacji.
  Celem tego bardziej normatywnego podejścia jest opracowanie zdecentralizowanego, a jednocześnie znormalizowanego zestawu dokumentacji, tj. każda jednostka w ramach grupy przedsiębiorstw międzynarodowych sporządza własną dokumentację, ale zgodnie z tymi samymi zasadami.
  więcej…

 • Zobowiązania

  Zwiń Definicja

  Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania dzieli się na długo- i krótkoterminowe.

 • Zobowiązania długoterminowe

  Zwiń Definicja

  Za zobowiązania długoterminowe uważa się te zobowiązania, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

  Zalicza się do nich:

  • długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
  • długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
  • inne długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych,
  • inne zobowiązania długoterminowe.
 • Zobowiązania krótkoterminowe

  Zwiń Definicja

  Przez zobowiązania krótkoterminowe rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 • Zysk

  Zwiń Definicja

  Zysk to dodatni wynik finansowy, nadwyżka sprzedaży nad ogólnymi wydatkami, stanowiąca realny zarobek przedsiębiorstwa, który uzyskuje się przez odjęcie kosztów od przychodów. Jest on przedmiotem materialnego zainteresowania, a także źródłem dochodów właścicieli, załogi przedsiębiorstwa oraz samofinansowania rozwoju.

 • Zysk brutto

  Zwiń Definicja

  Zysk brutto to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania w danym okresie sprawozdawczym.

 • Zysk netto

  Zwiń Definicja

  Zysk netto jest rzeczywistym miernikiem opłacalności działalności. Stanowi on nadwyżkę, która pozostaje po odjęciu podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń od zysku brutto przedsiębiorstwa.

 • Zysk operacyjny

  Zwiń Definicja

  Różnica pomiędzy przychodami a kosztami firmy w ramach podstawowej działalności. Zysk operacyjny nie uwzględnia zysków i strat nadzwyczajnych, podatków oraz wyników z działalności inwestycyjnej i z transakcji finansowych.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991