top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Rezerwy na zobowiązania

  Rezerwy na zobowiązania stanowią szczególny rodzaj zobowiązań. Odzwierciedlają one wynikający z przeszłych zdarzeń, niedający się uniknąć, obowiązek jednostki wykonania w przyszłości świadczeń (zapłaty, dostaw, usług), których kwotę można wiarygodnie oszacować, jednak ani ich ostateczna wysokość, ani termin zaspokojenia, a często także kontrahent, mający otrzymać te świadczenia, nie są w danej chwili (w momencie ich ujęcia) pewne.

 • Zobowiązania

  Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania dzieli się na długo- i krótkoterminowe.

 • Zobowiązania długoterminowe

  Za zobowiązania długoterminowe uważa się te zobowiązania, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

  Zalicza się do nich:

  • długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
  • długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
  • inne długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych,
  • inne zobowiązania długoterminowe.
 • Zobowiązania krótkoterminowe

  Przez zobowiązania krótkoterminowe rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991