top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wskaźniki

 • Wskaźniki płynności

  zwiń rozwiń

  Wskaźnik bieżącej płynności

  (ang. current ratio, CR)

  Wskaźnik ten informuje o potencjalnej zdolności do spłaty bieżących zobowiązań za pomocą aktywów obrotowych wraz z wchodzącą w ich skład gotówką. Wysokość tego wskaźnika jest zależna od wielu czynników, w tym od ogólnej sytuacji panującej w branży, w której przedsiębiorstwo działa.

  Zazwyczaj za wzorcową uznaje się wartość wskaźnika przeciętną dla danej branży. Wskaźnik niższy od jedności oznacza finansowanie całego majątku obrotowego oraz części majątku trwałego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Taka sytuacja jest natomiast bardzo niebezpieczna dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Wskaźnik płynności szybkiej

  (ang. quick ratio, acid-test ratio, QR)

  Wskaźnik płynności szybkiej obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do terminowej regulacji bieżących zobowiązań za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów oraz „przyszłej gotówki”. W przeciwieństwie do wskaźnika płynności bieżącej, wyłącza z aktywów obrotowych najmniej płynne aktywa jakimi są zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe.

  Przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale od 1 do 1,2. Wartość wskaźnika niższa niż 0,9 informuje o zagrożeniu zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, a zbyt wysokie wartości wskazują na nieefektywne zarządzanie środkami pieniężnymi.

  Wskaźnik płynności gotówkowej

  (Cash Ratio)

  Wskaźnik ten informuje o zdolności firmy do regulacji zobowiązań krótkoterminowych za pomocą aktywów o największej płynności, tj. gotówką i jej ekwiwalentami.

  Optymalna wysokość tego wskaźnika wynosi 0,16 – 0,2, ponieważ gotówka powinna wystarczyć na uregulowanie co najmniej 16% zobowiązań.

  zwiń
 • Wskaźniki rentowności

  zwiń rozwiń

  Zwrot z inwestycji

  (ang. return on investment, ROI)

  Wskaźnik zwrotu z inwestycji stosowany jest w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa. Wskaźnik ROI pozwala oszacować na jaki zysk można liczyć inwestując w przedsiębiorstwo 1 zł. Dzięki uniwersalności i łatwości obliczania wskaźnika jest on często stosowany do porównywania opłacalności kilku inwestycji.

  ROI może być wyrażone procentowo bądź też w walucie.

  Wskaźnik rentowności kapitału własnego

  (ang. return on equity, ROE)

  Wskaźnik rentowności kapitału własnego (lub inaczej: zyskowności kapitałów własnych). Obrazuje on jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych. Pożądana wysokość wskaźnika przewyższa inflację, ponieważ oznacza to, że warto lokować kapitał w danym przedsiębiorstwie. Utrzymująca się przez dłuższy okres ujemna wartość wskaźnika (tj. wartość niższa niż stopa inflacji) może sygnalizować zagrożenie upadłością.

  Wskaźnik wydajności inwestycji 

  (ang. return on capital employed, ROCE)

  Wskaźnik określa stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału (odmiana wskaźnika ROE). Przedstawia zatem wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał stały przedsiębiorstwa (tj. suma kapitału własnego oraz zobowiązań długoterminowych). Wskaźnik ROCE pozwala zidentyfikować przedsiębiorstwa najszybciej pomnażające środki finansowe.

  Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału

  (ang. return on invested capital, ROIC)

  Wskaźnik prezentuje stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału, a tym samym obrazuje efektywność inwestycji przedsiębiorstwa. Dzięki niemu wiadomo jaka wielkość kapitału zwróciła się z poniesionej inwestycji. Im większa jest wartość wskaźnika ROIC, tym lepiej przedsiębiorstwo jest oceniane przez potencjalnych inwestorów.

  Wskaźnik rentowności aktywów

  (ang. return on assets, ROA)

  Wskaźnik rentowności aktywów (inaczej zwany wskaźnikiem zyskowności majątku) informuje
  o zdolności przedsiębiorstwa do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania majątkiem. Wyskoki poziom wskaźnika oraz przejawiana przez niego tendencja wzrostowa są pozytywnym sygnałem świadczącym o możliwościach rozwojowych przedsiębiorstwa.

  Rentowność sprzedaży

  (ang. return on sales, ROS)

  Rentowność sprzedaży oznacza, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Oznacza to, że dzięki wskaźnikowi można dowiedzieć się jaki zysk przypada na każdą złotówkę pozyskaną ze sprzedaży. Wysokość wskaźnika w dużej mierze zależy od branży przedsiębiorstwa oraz od długości cyklu obrotowego i wielkości sprzedaży przedsiębiorstwa. Wysoka wartość ROS oznacza, że firma uzyskuje wysoką marżę na sprzedaży swoich produktów. Pozytywnym sygnałem jest zawsze tendencja wzrostowa wartości wskaźnika w kolejnych okresach.

  Marża brutto

  (ang. gross margin)

  Marża brutto jest odmianą wskaźnika rentowności sprzedaży. Wskaźnik ten określa jaką wartość zysku brutto przedsiębiorstwo wypracowało w danym okresie dzięki sprzedaży. Do kalkulacji marży brutto używa się wyłącznie kosztów bezpośrednich sprzedanych towarów i materiałów, a nie (jak w przypadku marży netto) kosztów całkowitych.

  Marża netto

  (ang. net profit margin, NPM)

  Marża netto jest jednym ze wskaźników rentowności sprzedaży. Dostarcza informacji o wartości zysku netto (po opodatkowaniu), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów, wyrobów i usług. Marża netto uwzględnia koszty poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Wysoka wartość wskaźnika marży netto świadczy o wysokiej efektywności sprzedaży.

  zwiń
 • Wskaźniki sprawności działania/zarządzania

  zwiń rozwiń

  Wskaźnik cyklu należności w dniach

  (days sales outstanding, DSO)

   Wskaźnik cyklu regulowania należności określający po ilu średnio dniach do momentu sprzedaży (wystawienia faktury) przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę. Ważną informacją jest nie tylko długość oczekiwania na zapłatę, ale również stabilność tego wskaźnika. Wydłużanie się terminu otrzymania zapłaty w kolejnych okresach może wskazywać na możliwe problemy przedsiębiorstwa z płynnością finansową, spowodowane kłopotami ze ściąganiem należności. Wskaźnik cyklu należności w dniach powinien być zbliżony (a najlepiej krótszy) od długości okresu, w jakim spółka reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Zakłada się również, że wskaźnik nie powinien przekraczać o więcej niż 1/3 długości terminów zapłaty wskazywanych na fakturach.

  Wskaźnik rotacji zapasów w dniach

  (days sales of inventory, DSI)

  Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach oznacza przeciętną liczbę dni jaka mija od wprowadzenia zapasów do magazynu do czasu jego opuszczenia. Wielkość oraz interpretacja wskaźnika uzależniona jest od branży i od szeregu istotnych czynników określających specyfikę działalności przedsiębiorstwa. Nie jest pożądana ani zbyt szybka rotacja zapasów (ponieważ może sygnalizować niebezpieczeństwo wyczerpania zapasów w przypadku dużego zamówienia, a w konsekwencji utratę klientów, którym zależy na czasie realizacji zamówienia), ani obrót zapasami trwający zbyt długo (może to pociągać za sobą nadmierne koszty magazynowania oraz utratę wartości zapasów w czasie). 

  Wskaźnik cyklu zobowiązań

  Wskaźnik cyklu zobowiązań informuje po ilu średnio dniach spółka reguluje swoje zobowiązania. Zasadniczo im dłuższy jest to okres płatności tym większe korzyści dla spółki, ponieważ dłużej korzysta ona z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego. Jednak zbyt duża wartość wskaźnika może oznaczać problemy z regulowaniem zobowiązań przez spółkę, co może prowadzić do wzrostu kosztów z tytułu przeterminowanych płatności, a w konsekwencji prowadzić do pogorszeniem relacji z kontrahentami.

  Cykl konwersji gotówki

  (cash conversion cycle, CCC)

  Wskaźnik cyklu konwersji gotówki (inaczej: cykl kapitału obrotowego netto bądź cykl środków pieniężnych) jest miernikiem wykorzystywanym do analizy aktywności spółki. Pokazuje on okres, jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na zakup czynników produkcji (moment spłaty zobowiązań), do momentu wpływu gotówki z tytułu należności. Długość cyklu gotówki determinuje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Zbyt długi cykl konwersji gotówki może być spowodowany kłopotami z płynnością. Krótszy cykl środków pieniężnych oznacza większy zysk dla firmy, ponieważ pieniądze zainwestowane w zapasy szybko wracają do przedsiębiorstwa i mogą być ponownie wykorzystane.

  Wskaźnik rotacji aktywów

  (ang. total asset turnover, TAT)

  Wskaźnik rotacji aktywów pozwala ocenić sprawność wykorzystania majątku przedsiębiorstwa, tzn. ocenić w jakim stopniu przyczyniają się one do generowania przychodów ze sprzedaży. Przyjmuje się, że im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej dla przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika jest uzależniona od takich czynników jak: kapitałochłonność, faza rozwoju przedsiębiorstwa, polityka rachunkowości oraz efektywność sprzedaży.

  Wskaźnik rotacji należności

  (receivable turnover)

  Wskaźnik rotacji należności przedstawia ile razy średnio w ciągu okresu obrachunkowego przedsiębiorstwo dokonuje zamiany udzielonego kredytu kupieckiego na gotówkę. Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się w przedziale od 7 do 10. Niski poziom wskaźnika, czyli mniejszy niż 7, obrazuje wysoki poziom należności, czyli nadmiernie kredytowanie kontrahentów przez przedsiębiorstwo, co w praktyce oznacza długotrwałe zamrożenie środków pieniężnych w należnościach.

  Wskaźnik obrotu zapasami

  (ang. inventory turnover)

  Wskaźnik ten jest znany także jako wskaźnik rotacji zapasów. Pozwala ona określić efektywność wykorzystania zapasów poprzez pokazanie ile razy w danym okresie obrócono zapasami, by uzyskać ostateczny przychód. Niska wartość wskaźnika oznacza, że poziom zapasów jest zbyt wysoki i przedsiębiorstwo ponosi nadmierne koszty magazynowania. Wzrost wskaźnika oznacza natomiast, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży.

  zwiń
 • Wskaźniki giełdowe (rynku kapitałowego)

  zwiń rozwiń

  Wskaźnik ceny do zysku

  (ang. price/earnings ratio, P/E)

  Wskaźnik stosowany głównie do określania stopnia opłacalności zakupu papierów wartościowych. Informuje o efektywności lokowania kapitału w akcjach danej spółki w porównaniu z alternatywnymi możliwościami nabycia innych akcji.

  Wskaźnik kapitalizacji

  Wskaźnik kapitalizacji jest odwrotnością wskaźnika ceny do zysku (P/E). Wyraża on wielokrotność rocznego dochodu. Innymi słowy wskazuje okres zwrotu, czyli liczbę lat, jaka jest niezbędna, by kapitał wydatkowany na zakup aktywów zwrócił się w postaci dochodu przez nie generowanego.

  Zysk na akcję

  (ang. earnings per share, EPS)

  Jest to jeden z podstawowych wskaźników rynku kapitałowego. Określa on wielkość zysku jaki przypada na jedną akcję. Wskaźnik dostarcza zatem informacji o potencjalnych korzyściach dla akcjonariusza, takich jak dywidenda czy przyrost wartości rynkowej akcji.

  Cena do wartości księgowej  

  (ang. price/book value)

  Wskaźnik informujący o bieżącej wycenie przez rynek wartości majątku (aktywa bez zobowiązań) danej spółki giełdowej. Alternatywnie wskaźnik ten można otrzymać dzieląc kurs akcji przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Wskaźnik ten powinien być rozpatrywany w odniesieniu do wartości uzyskiwanych przez inne przedsiębiorstwa działające w danej branży.

  PEG

  (ang. price earnings growth)

  Wskaźnik określający dynamikę wzrostu zysku w danym okresie (najczęściej rocznym). Urealnia on wskaźnik ceny do zysku, który dzieli ten wskaźnik przez prognozowaną wartość zysków (inaczej: przez przyrost zysku na akcję). Zasadniczo, im mniejszą wartość przyjmie PEG, tym mniej będzie trzeba zapłacić za przyszły wzrost wartości akcji.

  Stopa wypłat dywidendy

  (ang. dividend payout ratio, DPR)

  Wskaźnik pokazujący udział wypłaconej dywidendy w osiągniętym przez spółkę zysku, innymi słowy obrazujący skłonność spółki do przeznaczania zysku dla akcjonariuszy.

  Stopa dywidendy

  (ang. dividend yield)

  Wysokość stopy dywidendy określa skalę korzyści akcjonariuszy w stosunku do ceny rynkowej akcji. Pokazuje on jaki zysk został wygenerowany z kapitałów zainwestowanych przez nich w akcje danego przedsiębiorstwa. Wskaźnik pomaga podjąć decyzję o zakupie, sprzedaży lub przetrzymywaniu określonych akcji.

  Wskaźnik retencji

  Wskaźnik retencji przedstawia wyrażony procentowo zysk przedsiębiorstwa, który nie został wypłacony akcjonariuszom w postaci dywidendy, lecz zainwestowano go w rozwój lub zachowano jako rezerwę  w określonych celach. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa mogą inwestować większość swoich zysków w  rozwój, co sprawia, że mają wysoki wskaźnik retencji. Natomiast duże znane przedsiębiorstwa z niewielką możliwością dalszego rozwoju charakteryzować się będą niską wartością tego wskaźnika. 

  Trwała stopa wzrostu

  (ang. sustainable growth rate, SGR)

  Trwała stopa wzrostu oznacza wzrost, który przedsiębiorstwo może finansować bez korzystania
  z zewnętrznych źródeł finansowania. Oblicza się ją jako iloraz wskaźnika zwrotu z kapitału własnego (ROE) i wskaźnika retencji.

  P/S lub PSR

  (ang. price to sales)

  Wskaźnik ten informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę. Różnice między przedsiębiorstwami w wartości tego wskaźnika mogą wynikać z różnej rentowności sprzedaży (wskaźnik jest tym wyższy, im wyższa rentowność), a także z oczekiwań inwestorów co do wzrostu sprzedaży w przyszłości (im wyższy oczekiwany wzrost, tym wyższy wskaźnik).

   

  zwiń
 • Wskaźniki wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia)

  zwiń rozwiń

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia

  (ang. Debt Ratio, DR)

  Wskaźnik ten obrazuje obciążenie majątku zobowiązaniami, tj. stosunek kapitałów obcych (zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania) do aktywów ogółem. Przedstawia stopień gwarancji wywiązywania się przedsiębiorstwa ze zobowiązań wobec jego wierzycieli oraz ryzyko finansowe w przypadku braku możliwości refinansowania dotychczasowych kredytów.

  Wskaźnik pokrycia odsetek

  (ang. times interest earned)

  Wskaźnik pokrycia odsetek pozwala ocenić ryzyko wystąpienia sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie będzie posiadało gotówki, by zapłacić odsetki. Wskaźnik przedstawia maksymalną wartość, jaką przedsiębiorstwo byłoby w stanie zapłacić z tytułu wynagrodzenia za wykorzystywanie kapitałów obcych, nie ponosząc przy tym strat, ale też nie osiągając zysku.

  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

  (ang. debt to equity, D/E)

  Wskaźnik ten przedstawia udział zobowiązań w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
  w stosunku do poziomu zaangażowania kapitału własnego. Wiąże się to z możliwością pokrycia zobowiązań przedsiębiorstwa przez posiadane zasoby majątkowe. Przyjmuje się, że wartość wskaźnika powinna zawierać się w przedziale od 1,0 do 3,0.

  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

  (ang. long term debt to equity)

  Jest to jeden ze wskaźników opisujących wypłacalność przedsiębiorstwa. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego pokazuje jaka procentowa wielkość kapitałów własnych przedsiębiorstwa jest finansowana przez zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki i obligacje o terminie zapadalności dłuższym niż 1 rok). Im mniejsza wartość wskaźnika, tym mniejsze jest ryzyko związane z inwestycją w przedsiębiorstwo. Przyjmuje się, iż wartość wskaźnika powinna oscylować wokół 50%. Wartość przewyższająca 100% jest natomiast sygnałem ostrzegającym przed możliwą niewypłacalnością przedsiębiorstwa.

  Wskaźnik kapitałowy

  (ang. equity ratio)

  Wskaźnik kapitałowy określa stropień pokrycia majątku przedsiębiorstwa kapitałami własnymi. Dostarcza on informacji o poziomie zadłużenia przedsiębiorstwa. Wysoka wartość wskaźnika informuje o niskim stopniu zadłużenia i wykorzystywania kapitałów obcych (kredytów i zobowiązań) przez przedsiębiorstwo.

  Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową

  (ang. fund flows to debt ratio)

  Wskaźnik prezentujący potencjalną zdolność przedsiębiorstwa do całkowitej spłaty zobowiązań za pomocą wypracowanej przez nie nadwyżki finansowej (tj. zyskiem netto powiększonym o wartość rocznej amortyzacji). Oznacza to, że uregulowanie zobowiązań odbyłoby się bez uszczuplenia majątku przedsiębiorstwa. Dzięki wskaźnikowi można określić przewidywany okres potrzebny do pełnego zastąpienia kapitałów obcych kapitałami własnymi.

  zwiń

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991