NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów; cytowanie treści i przepisów
– zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowej Odniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w Sekcji YD 5, GB 2 oraz GC 6-14 Ustawy o podatku dochodowym z 2007 roku.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych Brak jest odniesień do Wytycznych OEC w sprawie cen transferowych w ustawodawstwie, lecz wyraźnie powołano się na nie w nowozelandzkich wytycznych w zakresie cen transferowych.
3Definicja jednostek powiązanychCzęść YA oraz YB Ustawy o podatku dochodowym z 2007 roku. Należy zauważyć, że sekcja GB 2 może rozszerzyć zakres stosowania sekcji GC 7-10 do podmiotów niezależnych w sytuacji, gdy są one stroną porozumień dotyczących dodatkowych zabezpieczeń (np. układ udostępniania rynku, porozumienie o wejściu na dany rynek, zwrotną umowę dostawy lub porozumienie o podziale dochodu).
4Metody ustalania cen transferowych Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda koszt plus, metoda podziału zysków, metoda zysków porównywalnych. Wśród metod nie ma hierarchii.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych Brak wymogów ustawowych, ale zachęca się podatników do przygotowywania równoczesnej dokumentacji w celu wykazywania zgodności.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowych Brak jest szczególnych wymagań takich jak ujawnianie poufnych informacji oraz szczególnych kar w zakresie cen transferowych – do tego typu zagadnień stosuje się ogólne kary wraz z zastosowaniem odsetek w stosunku do doliczonego domiaru.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzed­nich
porozu­mień cenowych)
Brak jest szczególnych przepisów w zakresie uprzednich porozumień cenowych.  Jednostronne porozumienia cenowe funkcjonują jako prywatnie wiążące decyzje administracyjne  (rozdział 91E Ustawy o administracji podatkowej z 1994 roku), a porozumienia dwu- i wielostronne wprowadza się za pomocą dwustronnej procedury właściwej dla odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
8Linki do odpowiednich stron rządowychWytyczne zobacz>>
Władza wykonawcza zobacz>>
9Inne istotne informacjeKwestionariusz cen transferowych używany przez urzędy skarbowe można pobrać ze wspomnianej powyżej strony internetowej nowozelandzkiej egzekutywy.

  Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na wrzesień 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *