Proponowane przez ustawodawcę zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, których planowane wejście w życie zakłada się na początek 2015 roku wprowadzają szereg nowości do przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji.

Pierwszą ze zmian jest włączenie do przepisów o cienkiej kapitalizacji podmiotów powiązanych pośrednio. W tym celu ustawodawca poszerzył definicję znaczącego udziałowca, za którego będzie uznany:

  • podmiot, który posiada bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) podatnika (spółki córki, matki, babki);
  • podmioty udzielające pożyczki łącznie, jeśli suma posiadanych przez nich bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji) wynosi nie mniej niż 25%;
  • podmiot, w którym co najmniej 25% udziałów (akcji) bezpośrednio lub pośrednio posiada podmiot trzeci, który równocześnie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów podatnika (spółki siostry).

Przy czym należy wskazać, iż reguły ustalenia ilości udziałów w stosunku do udziałowców bezpośrednich nie ulegają zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Niemniej w celu określenia czy podmiot posiada pośrednio zobligowaną ilość udziałów, ustawodawca wskazuje, że w tym celu należy odwołać się do zapisów art. 11 ust. 5b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP). Wskazany przepis dotyczy powiązań pośrednich jakie mogą wystąpić pomiędzy stronami danej transakcji. Warte uwagi jest również to, że nowy przepis nie odnosi się do kwestii stopnia powiązania pośredniego, tzn. jak bardzo dane podmioty mogą być ze sobą powiązane, aby uznać je za powiązane pośrednio. Czytając zapisy wskazanego powyżej art. 11 w przypadku gdy wartości udziału w kapitale podmiotów są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą. Powyższe ma na celu eliminację obchodzenia przez podatników przyjętych zasad działania instytucji cienkiej kapitalizacji.

Drugą z proponowanych zmian jest doprecyzowanie pojęcia zadłużenia, które uwzględnia się przy określaniu wartości odsetek jakie nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Nowelizacja zapisów ustawy przewiduje, aby w procesie kalkulacji zadłużenia uwzględnić sumę zobowiązań podatnika wobec danych podmiotów przy wzięciu pod uwagę zarówno pożyczek jak i transakcji handlowych. Ponadto ważna jest również zmiana terminu obliczania zadłużenia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zapłacono odsetki. Zabieg ten ma uniemożliwić zapłatę odpowiedniej części zadłużenia przed terminem spłaty odsetek, co mogło do tej pory służyć podatnikom za skuteczne obejście przepisów o cienkiej kapitalizacji.

Kolejną z nowelizacji jaką przewiduje projekt ustawy jest zmiana sposobu wyliczania odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Poziom zadłużenia wobec danej grupy podmiotów powiązanych należy odnieść do kapitału własnego, a nie jak do tej pory do kapitału zakładowego. Analizując proponowane zmiany, odsetki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia.

Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie do jej zapisów art. 16 ust. 7h zgodnie, z którym wskazana wartość kapitału własnego nie obejmuje:

  • kapitału z aktualizacji wyceny,
  • kapitału pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych,
  • nieopłaconej części kapitału zakładowego, a także tej części kapitału zakładowego pokrytej wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz odsetkami od tych pożyczek lub wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Celem ustawodawcy jest zatem zamiana kapitału zakładowego na kapitał własny głównie ze względu na to, iż kapitał własny jest bardziej stosownym parametrem pomiaru zdolności finansowej podmiotu niż kapitał zakładowy.

Poza wskazanymi powyżej proponowanymi zmianami ustawodawca wprowadza do zapisów ustawy regulacje w zakresie alternatywnej metody obliczania odsetek stanowiących koszt uzyskania przychodu.

Warunki stosowania wskazanej powyżej metody omówione zostaną w kolejnym artykule poświęconym tej tematyce.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *