Z dniem 1 stycznia 2015 roku obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych. Ustawodawca wprowadzając kolejne zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1], jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[2] ma na celu doprecyzowanie już istniejących regulacji oraz wyeliminowanie wątpliwości i wszelkich niedomówień, co do podmiotów objętych obowiązkiem przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Ustawa nowelizująca rozszerza katalog podmiotów zobligowanych do przygotowania dokumentacji podatkowej.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje zgodnie z zasadami określonymi w art. 9a ust. 2 uCIT oraz art. 25a ust. 2 uPIT. W stanie prawnym do 31 grudnia 2014 r. (w uproszczeniu) obowiązkiem tym objęte były osoby fizyczne lub prawne, powiązane w sposób pośredni bądź bezpośredni. Zatem zgodnie z powyższym wyłączone z tego obowiązku były jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jednak od stycznia uległo to zmianie, bowiem obowiązkiem przygotowania dokumentacji podatkowej objęte zostały również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym spółki osobowe.

Co za tym idzie, zmiana ta niesie za sobą konieczność ujęcia przez podatników w dokumentacji cen transferowych umów spółek osobowych, w celu prezentacji sposobu podziału zysku pomiędzy wspólnikami takiej spółki oraz uczestnictwa w stratach. Dodany przez ustawodawcę w art. 9a ust. 2a uCIT i odpowiednio w art. 25a ust. 2a uPIT zapis wskazuje, iż obowiązek dokumentacyjny dla spółek osobowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro.

Ponadto zgodnie z nowelizacją ustaw obowiązkiem dokumentacyjnym objęte zostały również umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze. Również i w tym przypadku limit wartościowy ustalony został na poziomie 50 000 euro, przy czym należy go odnosić do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w umowie wspólnego przedsięwzięcia, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Natomiast w myśl dodanego do ustaw odpowiednio w art. 9a ust. 3a uCIT i art. 25 a ust. 3a uPIT przepisu – w przypadku jeśli jedną ze stron umowy będzie podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, zarówno dla:

  • umowy spółki niebędącej osobą prawną,
  • umowy wspólnego przedsięwzięcia,
  • lub innej umowy o podobnym charakterze

należy przygotować dokumentację podatkową w przypadku przekroczenia limitu w wysokości 20 000 euro.

Na uwagę zasługuje fakt, że limit ten dla umów spółek powinien dotyczyć łącznej wartości wniesionych przez wspólników wkładów, natomiast w przypadku umów wspólnego przedsięwzięcia lub innych umów o podobnym charakterze powinien on odnosić się do wartości tegoż przedsięwzięcia określonego w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Następną ze zmian wprowadzonych do obu ustaw podatkowych jest zobligowanie grup producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw do przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Przy czym zgodnie z nowym przepisem art. 9a ust. 3b uCIT i odpowiednio art. 25a ust. 3b uPIT wymienione powyżej grupy nie będą musiały sporządzić dokumentacji podatkowych do dwóch rodzajów transakcji:

  • odpłatnego zbycia na rzecz grupy produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
  • odpłatnego zbycia przez grupę na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Nie mniej jednak w przypadku pozostałych transakcji zawieranych w ramach wskazanych powyżej grup jeśli zostanie przekroczony odpowiedni limit transakcyjny, wówczas wystąpi obowiązek dokumentacyjny. Podobnie będzie w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy jedną z grup a innym podmiotem powiązanym np. spółką handlową czy inną grupą producentów.

Kolejną nowością w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji, jest wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji realizowanych pomiędzy polskimi podatnikami a ich zagranicznym zakładem (art. 9a ust. 5b uCIT i art. 25a ust. 5b uPIT). Bowiem od stycznia 2015 r. polski podatnik jest zobligowany do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla transakcji z jego zagranicznym zakładem.

W przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – podatnicy w jednym z elementów dokumentacji – w innych czynnikach – od stycznia 2015 r. powinni wskazać w szczególności przyjęte w umowie zasady dotyczące praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach. Zatem po przez dodanie w art. 9a ust. 1 pkt 5 uCIT oraz art. 25a ust. 1 pkt 5 uPIT wskazanych powyżej zapisów ustawodawca po raz kolejny nałożył na podatników obowiązki dokumentacyjne.

Powyższe zmiany generują obciążenia administracyjne dla kolejnych grup podatników. Obowiązek dokumentacyjny dotyczy większej ilości podmiotów, które od początku 2015 roku zobligowane są do przygotowywania dokumentacji podatkowej cen transferowych.


[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992. Nr 21 poz. 86 z póź. zm.).
[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 r. Nr 80 poz. 350 z póź. zm.).

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *