Korekty cen transferowych mogą wynikać z:

  1. Zmiany warunków otoczenia ekonomicznego w roku prowadzonej transakcji, które mogą obejmować np. wahania kursów walutowych.
  2. Odchyleń pomiędzy algorytmem cen opartym na danych historycznych a rzeczywistymi danymi pochodzącymi z rynku, z roku, w którym prowadzona jest transakcja.

Do 31.12.2018 r., z uwagi na brak przepisów szczególnych regulujących kwestię ujmowania korekt cen transferowych, stosowano zasady ogólne, tj. dokonywano korekt uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów na bieżąco w okresie rozliczeniowym bez konieczności cofania się z korektą do okresu sprawozdawczego, którego te korekty dotyczą.

Od 1 stycznia 2019 roku, aby skorzystać z możliwości dokonania korekty cen transferowych muszą zostać spełnione łącznie warunki wskazane w art. 11e uCIT oraz odpowiednio art. 23q uPIT

Warunki zastosowania korekt cen transferowych
1) W transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
2) Nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami , jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych.
3) W momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik.
4) Podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.
5) Podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Na skutek wątpliwości jakie pojawiły się wraz nowymi regulacjami, Ministerstwo Finansów opublikowało w dn. 11.03.2019 r. wyjaśnienia dotyczące momentu ujmowania korekt wystawionych w roku 2019 dla transakcji / innych zdarzeń realizowanych w roku 2018.

W treści wyjaśnienia MF wskazano, że przepisy dotyczące korekt cen transferowych w brzmieniu obowiązującym od dn. 01.01.2019 r. stosuje się do transakcji kontrolowanych realizowanych po dniu 01.01.2019 r.

Tym samym korekty cen transferowych, które zostały wprawdzie wystawione po dn. 01.01.2019 roku, ale dotyczą transakcji lub innych zdarzeń realizowanych do dn. 31.12.2018 roku, powinny zostać rozliczone w okresie sprawozdawczym na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 roku.1

 

1 Komunikat Departamentu Cen Transferowych i Wycen z dn. 11.03.2019 r.; źródło: www.podatki.gov.pl.

Do końca 2018 roku ustawa nie odwoływała się wprost do możliwości zastosowania korekt cen transferowych. Wytyczne OECD wskazywały możliwość stosowania mechanizmu korekty, jednak nie regulowały  mechanizmu jej akceptacji. W związku z tym organy podatkowe w Polsce nie akceptowały korekty cen transferowych.

Praktyka stosowania korekt cen transferowych rozróżniała dwa przypadki:

  • Korekty w górę, które zgodnie ze stanowiskiem polskich organów stanowią przychód spółki,
  • Korekty w dół, które zgodnie ze stanowiskiem polskich organów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Przypadek korekty w dół, w której stanowisko organów podatkowych nie pozwalało uznać kosztów za koszty uzyskania przychodu wzbudziło wiele kontrowersji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uzasadnił je następująco: „ Wydatek z tytułu wyrównania marży operacyjnej do założonego poziomu nie będzie wydatkiem, który pozostawałby w związku przyczynowo skutkowym z osiąganym przez skarżącą przychodami. Ponosząc wydatek związany z wyrównaniem marży operacyjnej w dół do przewidzianego wcześniej poziomu, skarżąca nie działa w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, lecz jedynie wyrównania marży do uzgodnionego wcześniej poziomu. Wydatku z omawianego tytułu nie sposób powiązać z jakimkolwiek potencjalnym przychodem”1.

JTPF ze względu na różne traktowanie tematu korekt cen transferowych w państwach członkowskich UE zaproponował następujące rozwiązania:

1) powiązane przedsiębiorstwa powinny obliczać symetrycznie zyski wynikające z ich wzajemnych relacji (używanie tej samej ceny), oraz

2)   administracja skarbowa powinna zaakceptować korektę zainicjowaną przez podatnika przy spełnieniu następujących warunków:

  • cena została ustalona przed dokonaniem transakcji zgodnie z zasadą arm’s length lub zostały podjęte rozsądne starania w tym celu,
  • podatnik złożył korektę przed złożeniem deklaracji podatkowej,
  • istnieje wyjaśnienie , dlaczego poniesione koszty i osiągnięte przychody związane z transakcją  nie są zgodne z planowanymi,
  • korekta jest symetryczna poprzez ujęcie jej w księgach obu stron transakcji,
  • zasady stosowane przez podatnika są niezmienne w dłuższym okresie. 

 

1 Wyrok WSA w Poznaniu z 25.10.2018 r., I SA/Po 508/18, LEX nr 2584835