Polskie akty prawne

Najważniejsze polskie akty prawne w zakresie cen transferowych.

Nazwa aktu prawnego Pobierz
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
(Dz.U. Nr 21, poz. 86)
 CIT 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr 80, poz. 350)
 PIT
Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 137, poz. 926)
 OP
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
(Dz. U. Nr 54, poz. 535)
 VAT
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz.U. Nr 121, poz. 591)
 UoR 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. Nr 94 poz. 1037)
 KSH
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
(Dz.U. Nr 83 poz. 930)
KKS 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U. Nr 197 poz. 1661)
UoODP
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2019 poz.600).  RMF raje podatkowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr 240 poz. 2061) RMFinf
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz.U. 2018 poz.555) RMFprzedłużenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2491) RMFws. cen CIT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2502) RMFws. cen PIT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2479) RMFws. dok. CIT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2509) RMFws. dok. PIT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2487) RMFinformacja CIT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2515) RMFinformacja PIT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 2408) RMFzmien. infor. CIT
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2383) RMFzmien. infor. PIT

Wytyczne i raporty UE

Nazwa aktu prawnego
Link do strony z aktem
Zmieniony kodeks postępowania wspierającego skuteczne wprowadzanie w życie Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych 2009/C 322/01
Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) (2006/C 176/01)
Raport nt. stosowania danych porównawczych w UE
Raport końcowy nt. poprawy funkcjonowania Konwencji arbitrażowej
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r.
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1. Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2. Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE
KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. i związanych z nimi wniosków: 1) sprawozdania dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw i cen transferowych oraz 2) sprawozdania dotyczącego porozumień w sprawie podziału kosztów w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych

Wytyczne i raporty OECD 

Nazwa aktu prawnego Pobierz
 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations                                                                                                         
PDF
Action Plan on Base E+rosion and Profit Shifting  PDF
Discussion Draft On Transfer Pricing Documentation And CbC Reporting                PDF
Transfer Pricing Comparability and Developing Countries PDF
Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions PDF 
Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic PDF

Inne

  Wytyczne PATA Pobierz
PATA Transfer Pricing Documentation Package                                                       PDF
Wytyczne ONZ  
United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries PDF