Ministerstwo Finansów przekazało do rozpatrzenia Komitetowi Stałemu Rady Ministrów projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten opisuje zmiany, które mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Część z nich dotyczy działu IIa Ordynacji Podatkowej, traktującego o porozumieniach w sprawach ustalania cen transakcyjnych („APA”).

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów nowelizacja Ordynacji podatkowejjest potrzebna do pilnego rozwiązania praktycznych problemów i uszczelnienia poboru podatków. Konieczna jest też kompleksowa kodyfikacja ogólnego prawa podatkowego, co ma nastąpić w dłuższej perspektywie.

Projekt założeń był szeroko i długo uzgadniany przez Ministerstwo Finansów z partnerami społecznymi oraz organizacjami przedsiębiorców, a także z innymi resortami. Zaznaczyć jednak należy, że niektóre proponowane rozwiązania budzą wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Gospodarki – rozbieżności będą rozstrzygane na dalszych etapach prac.

Projekt założeń zakłada rozszerzenie zakresu wydawania APA przez wyeliminowanie ograniczenia do transakcji jednego rodzaju. Zmiana zmierza również do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych odnoszących się do liczby podmiotów, których dotyczy APA oraz znosi ograniczenia co do przedmiotu i rodzaju porozumienia. Przewidziano również poszerzenie zakresu wydawania APA o umowy o podziale kosztów. Argumentem za rozszerzeniem zakresu APA o umowy tego typu jest wydanie przez Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych raportu[1] zawierającego wytyczne i dobre praktyki w zakresie umów tego typu.

Ważną zmianą ma być zastąpienie instytucji przedłużania terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia instytucją odnowienia decyzji. Głównym powodem wprowadzenia takiego rozwiązania jest chęć stworzenia możliwości aktualizowania niektórych elementów zawartego uprzednio porozumienia, pod warunkiem, że nie stanowią one istotnej zmiany warunków oraz wynikają ze zmienności otoczenia gospodarczego.

Powyższe zmiany pociągną za sobą konieczność wydania przez Ministra Finansów aktów wykonawczych opisujących trzy nowe typy wniosków, które będą składane w zakresie porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. Będą to:

1) wniosek o zawarcie porozumienia,

2) wniosek o zawarcie porozumienia o podziale kosztów,

3) wniosek o odnowienie decyzji w sprawie porozumienia.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne stanowią, że okres obowiązywania decyzji rozpoczyna się od dnia jej doręczenia. W odróżnieniu od ustawodawstwa innych krajów wydana w Polsce decyzja w sprawie APA nie obejmuje więc okresu przeszłego. Taki stan rzeczy powoduje rozbieżności w terminie obowiązywania porozumienia dwu- i wielostronnego zawartego z właściwą władzą innego państwa. Dlatego też postanowiono wprowadzić zmianę rozciągającą zakres porozumienia na okres od momentu złożenia wniosku.

Ponadto pojęcia stosowane w Ordynacji podatkowej w kontekście podmiotów powiązanych mają zostać dostosowane do słownictwa używanego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


[1] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. i związanych z nimi wniosków: 1) sprawozdania dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw i cen transferowych oraz 2) sprawozdania dotyczącego porozumień w sprawie podziału kosztów w odniesieniu do usług nietworzących wartości niematerialnych

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *