top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Administracyjne metody unikania i rozwiązywania sporów

W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia sporów w zakresie cen transferowych stosuje się procedury administracyjne zgodne z Wytycznymi OECD oraz obowiązującymi regulacjami prawa.

Spory takie mogą wystąpić między podatnikami i ich administracjami podatkowymi bądź też między administracjami podatkowymi różnych krajów. Wyróżniamy następujące procedury pomocne przy skutecznym minimalizowaniu wystąpienia sporów związanych z wyceną transferu:

  • Procedura polubowna i korekty współzależne – procedura polubowna stosowana jest w celu eliminacji podwójnego opodatkowania jakie może pojawić się w związku z korektą wyceny transferu. Z kolei korekta współzależna stanowi poprawkę zmniejszającą zobowiązanie podatkowe przedsiębiorstwa powiązanego, przeprowadzaną przez administrację podatkową drugiego kraju.
  • Jednoczesne kontrole podatkowe – jest to porozumienie zawierane między dwoma lub więcej stronami w zakresie prowadzenia jednoczesnych i niezależnych czynności kontrolnych (każda ze stron prowadzi je na swoim terytorium), spraw podatkowych danego podatnika bądź podatników, w związku z którymi strony te mają wspólny lub powiązany interes, w celu wymiany wszelkich informacji uzyskiwanych przez nie w ten sposób.
  • Bezpieczne przystanie – są koncepcją polegającą na zwolnieniu wybranej kategorii podatników z określonych zobowiązań podatkowych dotyczących cen transferowych poprzez zastąpienie ich innymi zobowiązaniami, zazwyczaj charakteryzującymi się prostszą formą.
  • Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych – narzędzie minimalizujące ryzyko podatkowe związane z zawieraniem transakcji z pomiotami powiązanymi. Wspomagają one proces planowania przyszłych obciążeń oraz pozwalają podatnikowi na uniknięcie niepewności odnośnie prawidłowości stosowanej metody wyceny transferu.
  • Arbitraż – instytucja międzynarodowego prawa publicznego określająca zasady działania sądownictwa rozjemczego. Za cel stawia sobie rozwiązywanie sporów pojawiających się pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego. Ściśle związany z procedurą polubowną opisaną w Wytycznych OECD.
  • Postępowanie w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania – jest to zbiór zasad jakimi powinien kierować się podatnik w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zjawiska podwójnego opodatkowania.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991