top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Arbitraż

Arbitraż[1] jest instytucją międzynarodowego prawa publicznego określającą zasady działania międzynarodowego sądownictwa rozjemczego. Jego celem jest rozstrzyganie sporów między podmiotami prawa międzynarodowego (przede wszystkim między państwami) przez pochodzących z wyboru sędziów i poddanie się ich wyrokom.

Ożywiona międzynarodowa wymiana handlowa oraz inwestycje zagraniczne coraz częściej powodują powstawanie sporów podatkowych, nie tylko między podatnikiem i administracją podatkową, ale również między administracjami podatkowymi państw, których sprawa dotyczy. Z tego względu w 2008 roku Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku została rozszerzona poprzez dodanie ust. 5 do art. 25 traktującego o procedurze polubownej.

Ust. 5 art. 25 wprowadza możliwość odwołania się do arbitrażu międzynarodowego w momencie, gdy właściwe organy nie mogą, w ciągu 2 lat licząc od dnia przedstawienia sprawy właściwemu organowi drugiego umawiającego się państwa, osiągnąć porozumienia w sprawie dotyczącej opodatkowania niezgodnego z niniejszą Konwencją. Jednakże w ust. 5 art. 25 Modelowej Konwencji OECD znalazło się zastrzeżenie, że kwestie nierozstrzygnięte nie powinny być przedłożone do arbitrażu, jeżeli decyzja w tych kwestiach została już wydana przez sąd lub trybunał administracyjny jednego z umawiających się państw.

Wprowadzenie zapisu o arbitrażu jest korzystne dla podatnika, ponieważ tradycyjnie wykorzystywana do rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, procedura polubowna nie gwarantuje ostatecznego rozwiązania spornej sprawy, gdyż administracje podatkowe mogą po prostu nie wypracować wspólnego rozwiązania. Dodanie zapisu o arbitrażu pozwala rozwiązać ten problem, ponieważ przekierowanie przez wnioskodawcę rozpatrywanej sprawy do arbitrażu, pociąga za sobą konieczność wydania decyzji ostatecznej.

Zapisanie klauzuli arbitrażowej, analogicznej do tej zawartej w art. 25 ust. 5 Modelowej Konwencji OECD, w dwustronnych konwencjach i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,  powinno uczynić procedurę polubowną bardziej skuteczną nawet w przypadkach, gdy odwołanie się do arbitrażu nie będzie konieczne. Stanie się tak, ponieważ administracje podatkowe będą starały się przeprowadzić procedurę polubowną szybko i skutecznie, w celu uniknięcia wdrażania procedur dodatkowych, w tym wypadku arbitrażu.  


[1] Przygotowano na podstawie: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, rozdz. IV, Paryż 2010.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991