top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Jednoczesne kontrole podatkowe

Jednoczesne kontrole podatkowe[1] zostały zdefiniowane w części A Modelowego Porozumienia OECD w sprawie podejmowania jednoczesnych kontroli podatkowych.

Zgodnie z definicją jednoczesna kontrola podatkowa jest „porozumieniem pomiędzy dwoma lub więcej stronami w sprawie prowadzenia jednoczesnych i niezależnych czynności kontrolnych, każda na swoim terytorium, spraw podatkowych podatnika / podatników, co do których mają one wspólny lub powiązany interes, w celu wymiany wszelkich informacji, które w ten sposób uzyskują”.

Prawna podstawa przeprowadzania jednoczesnych kontroli podatkowych została zapisana w art. 26 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD, który przewiduje, że „właściwe władze umawiających się państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć znaczenie dla wykonywania postanowień niniejszej Konwencji albo dla stosowania bądź uskuteczniania wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących podatków, bez względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych przez umawiające się państwa, albo ich jednostki terytorialne bądź władze lokalne, tak dalece jak opodatkowanie to nie pozostaje w sprzeczności z Konwencją”.

Przepisy umożliwiające przeprowadzenie jednoczesnych kontroli podatkowych znajdują się także w innych aktach prawnych. Są to przykładowo art. 8 wspólnej konwencji Rady Europy i OECD w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych oraz art. 12 nordyckiej konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach podatkowych. Artykuły te zawierają przepisy o wymianie informacji i pomocy przy egzekucji roszczeń podatkowych.

Jednoczesne kontrole podatkowe są szczególnie istotne w sytuacji, gdy informacje znajdujące się w posiadaniu kraju trzeciego stanowią kluczowy element dochodzenia podatkowego, ponieważ przyspieszają i ułatwiają wymianę informacji. Istnieje też pogląd, że jednoczesne kontrole podatkowe zmniejszają ryzyko możliwości zaistnienia podwójnego opodatkowania, gdyż jeśli podczas takiej kontroli nastąpi ponowne oszacowanie ceny transferu, oba zaangażowane kraje powinny dążyć do osiągnięcia konsensusu w tym zakresie.

Procedura przeprowadzania jednoczesnych kontroli polega w pierwszej kolejności na wyborze badanej sprawy, a następnie na organizacji spotkań inspektorów lub kontrolerów podatkowych w celu planowania, koordynowania i śledzenia postępów prowadzonej kontroli. W niektórych przypadkach w takich spotkaniach, w celu złożenia wyjaśnień, może także uczestniczyć podatnik, w którego sprawie wszczęto kontrolę.

Wdrożenie procedury jednoczesnej kontroli podatkowej ma wiele zalet i są one następujące:

  • promowanie przestrzegania przepisów dotyczących wyceny transferu,
  • sprawne, szybkie i skuteczne ustalanie faktów dotyczących badanej transakcji przez organy podatkowe,
  • zdobywanie informacji odnoszących się nie tylko do kontrolowanej transakcji, ale także do całej branży,
  • ułatwienie wymiany informacji pomiędzy administracjami podatkowymi o praktykach przedsiębiorstw wielonarodowych, złożonych transakcjach, porozumieniach w sprawie podziału kosztów oraz metodach repartycji zysków,
  • identyfikacja potencjalnych sporów na temat wyceny transferu na wczesnym etapie,
  • minimalizacja ewentualnych rozpraw sądowych z podatnikami.

Niewątpliwie jednak największą korzyścią z przeprowadzania jednoczesnej kontroli podatkowej w stosunku do warunków wyceny transferu między przedsiębiorstwami powiązanymi jest fakt, że korekty współzależne mogą być dokonane już na wczesnym etapie. Pozwala to uniknąć (na tyle, na ile to możliwe) utrudnień wynikających z terminów zawitych oraz podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Ponadto, jeśli korekta wyceny transferu odbywa się za zgodą podatnika można dzięki niej uniknąć czasochłonnej i kosztownej rozprawy sądowej.

W sytuacji, gdy uzyskanie porozumienia co do wysokości transferu przedsiębiorstw powiązanych jest utrudnione lub niemożliwe podczas jednoczesnej kontroli podatkowej, Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku przewiduje, że każde przedsiębiorstwo powiązane może przedstawić wniosek o wszczęcie postępowania polubownego. Pozwala to uniknąć ekonomicznego podwójnego opodatkowania na etapie wcześniejszym, niż gdyby nie było jednoczesnej kontroli podatkowej. Dzieje się tak między innymi dlatego, że przy prowadzeniu procedury polubownej administracje podatkowe będą mogły skorzystać z dowodów rzeczowych zgromadzonych uprzednio na potrzeby jednoczesnej kontroli podatkowej.

Należy podkreślić, że jednoczesne zaangażowanie dwóch lub więcej administracji podatkowych w kontrolę wyceny transferu pozwala grupie wielonarodowej przyjąć proaktywną postawę w stosunku do prowadzonej sprawy. Dzięki prezentowaniu stosownych faktów i argumentów każdej z administracji podatkowych powiązane przedsiębiorstwa mogą uniknąć nieporozumień i ułatwić administracjom podatkowym zgodne ustalenie i ocenę warunków transakcji. Przedsiębiorstwa powiązane mogą więc stosunkowo szybko osiągnąć pewność co do prawidłowości przyjętej przez nie wysokości ceny transferowej.


[1]Przygotowano na podstawie: OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paryż, 2010 r.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991