top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 137, poz. 926)

Ordynacja podatkowa jest ustawą, która określa zobowiązania oraz  informacje podatkowe, opisuje postępowanie i kontrolę podatkową, czynności sprawdzające oraz tajemnicę skarbową. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Struktura Ordynacji podatkowej dzieli ją na dziewięć działów, przy czym trzy z nich są dwuczęściowe.

Ordynacja podatkowa reguluje kwestie powstania, ustalania, wygasania oraz przedawniania się zobowiązań podatkowych, określa zakres kompetencji i właściwość organów podatkowych, a także obowiązki ciążące na podatnikach, płatnikach i inkasentach. W Ustawie znalazły się także działy dotyczące procedur prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych.

Dział IIa Ordynacji podatkowej
Działem interesującym z punktu widzenia cen transferowych jest dział IIa zawierający artykuły 20a-20r. Został dodany do treści Ordynacji podatkowej ustawą z 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199).

Dział IIa traktuje o porozumieniach w sprawach ustalania cen transakcyjnych. Zawarte w nim przepisy pozwalają zawierającym transakcję lub transakcje podmiotom powiązanym na wniesienie do Ministra Finansów wniosku o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej. Decyzja wydana w odpowiedzi na taki wniosek może dotyczyć transakcji zawartych i realizowanych po złożeniu wniosku, jak i transakcji, których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o zawarcie porozumienia, a co do których na dzień złożenia wniosku nie prowadzono kontroli podatkowej i nie toczyło się postępo­wanie podatkowe, kontrolne lub postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zaznaczyć trzeba, że w przepisach działu IIa nie określono szczegółowych zasad porozumiewania się podatników powiązanych z właściwym organem podatkowym, lecz unormowano zasady postępowania prowadzonego w celu wydania przez odpowiedni organ decyzji w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego. Samo sformułowanie „porozumienie” może być nieco mylące w odniesieniu do zagadnienia regulowanego przepisami art. 20a-20r Ordynacji podatkowej. Jest tak, ponieważ „porozumienie” nie jest w tym wypadku umową pomiędzy podatnikiem a właściwym organem, lecz w rzeczywistości przybiera postać decyzji, a więc jednostronnego aktu administracyjnego ministra właściwego do spraw finansów publicznych[1].


[1] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Unimex, Wrocław 2009

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991