top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Rozporządzenia w sprawie cen transferowych

W 1996 roku Minister Finansów wydał pierwsze dokumenty dotyczące cen transferowych. Miało to związek ze staraniami o przyjęcie Polski w poczet członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), co wymuszało na Polsce działania mające na celu dostosowanie polskiego prawa do międzynarodowych regulacji, w tym m.in. w zakresie cen transferowych.

Skutkiem powyższych działań było ogłoszenie Wytycznych Ministra Finansów w sprawie określenia sposobu i trybu ustalania dochodów w drodze oszacowania oraz nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polegającej m.in. na wprowadzeniu do art. 11 katalogu metod używanych podczas szacowania dochodu. Nowe przepisy oparto o treść dokumentów wydawanych przez OECD. Rok później Minister Finansów wydał Rozporządzenie[1]w sprawie cen transferowych, którego treść w dużej mierze pokrywała się z Wytycznymi.

Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące cen transferowych
Obecnie obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące cen transferowych. Jedno z nich dotyczy osób prawnych[2], a drugie osób fizycznych[3]. Rozporządzenia regulują sposób i tryb określania, w drodze oszacowania dochodów, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Zakres rozporządzeń
W rozporządzeniach znalazły się informacje dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania analizy porównywalności, podstawowych metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen oraz metod określania dochodów przy zastosowaniu metod zysku transakcyjnego. Dodatkowo zostały w nich umieszczone informacje na temat restrukturyzacji działalności podatnika (tj. przeniesienia między podmiotami powiązanymi istotnych funkcji, aktywów lub ryzyk). W Rozporządzeniach opisane zostały także szczególne przypadki i warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych  i usług, takich jak reklama, działania B + R czy udzielanie pożyczek lub kredytów przez podmioty powiązane.

Rozporządzenia zawierają także rozdziały określające tryb dokonywania korekt zobowiązań podatkowych oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Ponadto wprowadzają możliwość stosowania procedur trójstronnych w odniesieniu do postępowań dotyczących eliminacji podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy nie jest wystarczające porozumienie pomiędzy dwoma państwami bezpośrednio zaangażowanymi w transakcję.


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833 ze zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. 2009 Nr 160 poz.1268 ze zmianami). Ostatnia nowelizacja rozporządzenia miała miejsce 17 czerwca 2013 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1267). Ostatnia nowelizacja rozporządzenia miała miejsce 17 czerwca 2013 r.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991