top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera przepisy dotyczące cen transferowych. W szczególności chodzi o art. 9a i 11, które regulują kwestię obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowej oraz identyfikacji powiązań między podmiotami.

Art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Art. 9a został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy tego artykułu stosuje się do transakcji realizowanych po 31 grudnia 2000 r. oraz wynikających z umów zawartych po tym dniu.

Artykuł nakłada na podatnika obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej po spełnieniu zawartych w jego treści warunków oraz przedstawia niezbędne elementy takiej dokumentacji. Ustępy 2-3a artykułu podają wyrażone w euro wielkości pieniężne, których przekroczenie podczas realizowania transakcji z podmiotami powiązanymi skutkuje powstaniem obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Uregulowania zawarte w art. 11 ustawy zostały wprowadzone ze względu na intensyfikację wymiany handlowej z zagranicą, a w szczególności wymiany takiej pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Transakcje zawierane w ramach grup powiązanych ze sobą podmiotów wiążą się z możliwością przerzucania dochodów w ramach grupy dzięki zastosowaniu cen transferowych. Przepisy art. 11 opisują rodzaje możliwych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wskazują na metody, za pomocą których określa się dochody przedsiębiorstwa w drodze oszacowania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera także inne przepisy, które pośrednio dotyczą zagadnienia cen transferowych. Są to np. art. 4a zawierający definicję zakładu zagranicznego oraz art. 20 opisujący zasady opodatkowania dochodów osiąganych poza terytorium Polski.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991