top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535)

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera odniesienie do zagadnień związanych z cenami transferowymi w art. 32. Artykuł ten dotyczy możliwości szacowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej obrotów w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Artykuł wskazuje sytuacje, w których organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek pomiędzy stronami transakcji miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Są one następujące:

  • Wynagrodzenie w transakcji jest niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z odpowiednimi przepisami pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  • Wynagrodzenie w transakcji jest niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z odpowiednimi przepisami pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku.
  • Wynagrodzenie jest wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z odpowiednimi przepisami pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy przepis znajdzie zastosowanie, jeśli jednocześnie zajdą trzy przesłanki jego zastosowania:

  1. wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów lub wyświadczania usług będzie w pewnych okolicznościach niższe, a w innych wyższe od wartości rynkowej,
  2. kontrahenci są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ust. 2-4 Ustawy,
  3. związek taki miał wpływ na sposób ustalenia wynagrodzenia.

Jeżeli trzy przesłanki zostaną spełnione, organ podatkowy określi wysokość obrotu pomiędzy kontrahentami. Przed nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku, organ podatkowy szacował obrót na podstawie przeciętnych cen z danej miejscowości lub danego rynku w dniu wykonania świadczenia. Obecnie obrót ten określa się na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku.

Ustęp 2 artykułu określa w jaki sposób, na potrzeby ustawy VAT, powinien być rozumiany związek pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z przepisem powiązanie pomiędzy podmiotami istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym (przez co rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Doprecyzowania wymagają powiązania kapitałowe, które zaistnieją w sytuacji, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Przepisy art. 32 ust 1-4 nie mają zastosowania do transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, które zgodnie z przepisami działu IIa Ordynacji podatkowej zostały objęte porozumieniem w sprawie ustalenia cen transakcyjnych. Zawarcie takiego porozumienia automatycznie skutkuje uznaniem prawidłowości ustalonego obrotu oraz podstawy opodatkowania na potrzeby podatku od towarów i usług.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991