top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera dwa przepisy dotyczące zagadnień związanych z cenami transferowymi. Regulują one kwestię obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej oraz identyfikacji powiązań między podmiotami.

Są to art. 25 oraz 25a, które swoim zakresem przypominają regulacje zawarte w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazane przepisy mają na celu ograniczenie możliwości takiego układania wzajemnych stosunków pomiędzy podmiotami powiązanymi, które skutkuje uchylaniem się od opodatkowania.

Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 25 opisuje możliwe powiązania pomiędzy podmiotem krajowym a podmiotem zagranicznym oraz powiązania podmiotów krajowych. Sprecyzowane zostały także powiązania pośrednie, które występują wtedy, gdy jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu udział, a ten drugi podmiot jest z kolei zaangażowany kapitałowo w inny podmiot. Przepis ten wskazuje także przesłanki szacowania dochodów oraz metody, za pomocą których można tego dokonać. Oprócz tego w art. 25 znajdują się regulacje dotyczące transakcji z rezydentami tzw. rajów podatkowych, a także korekty dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego.

Art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 25a określa moment powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz progi kwotowe, po przekroczeniu których taki obowiązek się pojawia.  W ust. 1. tegoż artykułu ustawodawca wymienił elementy, jakie powinna zawierać dokumentacja podatkowa cen transferowych. Niektóre z nich bezwzględnie muszą znaleźć się w dokumentacji, inne zaś jedynie w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest usługa.

Art. 25a ust. 2-3a wskazuje limity, po przekroczeniu których podatnik jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podatkowej. Limity te są podane w euro, dlatego też w ustępie 5 wytłumaczono po jakim kursie należy przeliczyć je na polską walutę.  W ust. 4. znajduje się informacja o terminie w jakim należy dostarczyć dokumentację podatkową organom skarbowym, które wysuną takie żądanie.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991