top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Sprawozdanie dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw i cen transferowych

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych uznaje, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają szczególne potrzeby związane z wypełnianiem nałożonego na nie obowiązku przestrzegania zasad dotyczących cen transferowych. Dzieje się tak, ponieważ MŚP często nie dysponują wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, a wymóg dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi staje się dla nich w efekcie obciążeniem zarówno finansowym, jak i administracyjnym.

Zawartość sprawozdania dotyczące MŚP
Wspólne Forum UE zdając sobie sprawę z powyższego, podjęło starania w celu zbadania wyzwań i przedstawienia wniosków służących poprawie środowiska, w którym działają MŚP, z perspektywy cen transferowych. W sprawozdaniu przedstawiono najlepsze praktyki oraz zalecane wytyczne dotyczące kontroli wstępnej, kontroli oraz rozstrzygania sporów. Położony został w nim nacisk na zasadę proporcjonalności jako prawidłowego podejścia przy rozpatrywaniu potrzeb MŚP, wymogów administracyjnych i zdolności MŚP do wypełniania tych wymogów.

Zalecenia Wspólnego Forum UE dla państw członkowskich
W sprawozdaniu zwraca się uwagę na problem definicji MŚP. Opracowanie wspólnej, obowiązującej wszystkie państwa członkowskie definicji mogłoby skutkować zaklasyfikowaniem do tej grupy nawet stosunkowo dużych przedsiębiorstw działających w małych państwach oraz zniechęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do rozwoju swojej działalności, a tym samym do przekroczenia zdefiniowanego  progu i potencjalnie ponoszenia wyższych kosztów, większego obciążenia administracyjnego oraz utraty dostępu do zachęt i dotacji. Wspólne Forum UE zaleca zatem państwom członkowskim, aby klasyfikując przedsiębiorstwa jako małe, średnie i duże opierały się na kryteriach określonych w zaleceniu Komisji Europejskiej w 2003/361/WE (suma bilansowa, obrót, liczba pracowników).

Zalecenia Wspólnego Forum UE dla administracji podatkowych
W sprawozdaniu znajduje się również zalecenie dla administracji podatkowych, aby w celu ułatwienia podatnikom dobrowolnego przestrzegania przepisów prawa w zakresie cen transferowych zapewniły MŚP dostęp do aktualnych informacji oraz poradnictwa w tym zakresie. Wspólne Forum UE sugeruje, aby każde państwo członkowskie utworzyło internetową stronę informacyjną dostępną drogą elektroniczną, zawierającą szczegółowe informacje na temat osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych porad.

W kwestii rozstrzygania sporów dotyczących powstania podwójnego opodatkowania cen transferowych w przypadku MŚP, Wspólne Forum wzywa organy podatkowe do korzystania z przysługującego im prawa do działania jednostronnego. Zachęca do stosowania przyspieszonych procedur rozstrzygania sporów na potrzeby rozpatrywania nieskomplikowanych wniosków MŚP o przyznanie zwolnienia
z podwójnego opodatkowania, które dotyczą kwot stosunkowo niskiej wartości.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991